Rozkład pożycia małżeńskiego

Co oznacza, że aby uzyskać rozwód musi nastąpić zupełny i
trwały rozkład pożycia?

3 odpowiedzi prawników

5
MK, Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek, stasiu, Tomek J, więcej
Rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że małżonków nie łączy żadna z trzech rodzajów więzi występujących w małżeństwie:

1)      Więź uczuciowa – małżonkowie nie kochają się,

2)      Więź fizyczna – małżonkowie nie współżyją, nie utrzymują kontaktów fizycznych,

3)      Więź gospodarcza – małżonkowie nie mieszkają ze sobą, prowadzą osobne gospodarstwa domowe pomimo mieszkania razem.

Rozpad zupełny oznacza całkowity rozpad więzi opisanych wyżej.

Trwały rozpad oznacza, że małżonkowie nie widzą szans na pogodzenie się, nie powrócą do siebie.
11.12.2009 18:05
4
dorota golubiewska, doradca prawny
Zagłosowali: Wanda Książek, Tomek J, Anna Rudek, więcej
Warunkiem koniecznym orzeczenia rozwodu jest ustalenie przez Sąd zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Kiedy więc możemy przyjąć, że nastąpił już taki zupełny rozkład pożycia? Istotę rozkładu pożycia małżeńskiego najpełniej zdefiniował Sąd Najwyższych w Uchwale Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955r. (I CO 5/55).

Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

Przy wyjaśnianiu powodów rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego zupełności i trwałości należy mieć na względzie, że wprawdzie czasem jedno zdarzenie bywa powodem rozkładu, zazwyczaj jednak takim powodem są fakty powtarzające się albo fakty różnego rodzaju. Poszczególne fakty (jak np. trwała odmowa współżycia małżeńskiego) mogą być skutkiem innych faktów, niezależnie jednak od tego same mogą także stanowić ważny powód rozkładu.
28.01.2010 11:47
3
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Wanda Książek, Tomek J, Bartek .
Art. 56. § 1. Kodeksu Rodzinnego warunkuje określa możliwość wystąpienia o rozwód w przypadku "trwałego i zupełnego" rozkładu pożycia małżeńskiego.

Trwały i zupełny rozkład pożycia jest sytuacją w której dalsze współżycie małżonków jest niemożliwe.

Rozkład następuje na kilku płaszczyznach:

- płaszczyzna emocjonalna - małżonkowie nie kochają się, tzn. iż nie wiąże ich żadna więź uczuciowa.
- płaszczyzna ekonomiczna - małżonkowie mają osobne finanse i prowadzą osobne gospodarstwa domowe.
- płaszczyzna fizyczna - małżonkowie nie utrzymują ze sobą kontaktów seksualnych

Podstawa Prawna:
Art. 56. § 1. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
27.01.2010 18:27 • Edycja 27.01.2010 22:05