Powody unieważnienia małżeństwa

Z jakich powodów możliwe
jest unieważnienie małżeństwa?

2 odpowiedzi prawników

1
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: Tomasz Darłak
Unieważnić małżeństwo, można tylko z następujących powodów:

- [Wiek]. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków (art. 10 & 1, 2  KRO, Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

-[Ubezwłasnowolnienie całkowite]. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków (art. 11 & 1, 2 KRO).

- [Psychopatie]. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków (art. 12 & 1, 2 KRO).

- [Bigamia]. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny (art. 13 & 1, 2 KRO).

- [Pokrewieństwo i powinowactwo]. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa, powinowactwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny (art. 14 KRO).

- [Przysposobienie]. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków (art. 15 & 1, 2 KRO).

- [Wady oświadczenia]. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błędu, co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Unieważnienia małżeństwa z powodu tych okoliczności może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. (art. 15’ & 1, 2 KRO).

- [Wadliwe pełnomocnictwo]. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo, jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie (art. 16 KRO).
11.12.2009 18:05
1
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: i. w.
Unieważnienie małżeństwa cywilnego to inaczej stwierdzenie przez sąd, że małżeństwo to
( w świetle prawa) nigdy nie zostało ważnie zawarte. Unieważnienie różni się od rozwodu faktem, iż uznaje się, że od początku nie miało miejsca. Rozwód jest natomiast rozwiązaniem ważnego związku małżeńskiego, z przyczyn, które zaszły już po jego zawarciu.

Unieważnienie małżeństwa może być dokonane tylko przez sąd i tylko w oparciu o określone przyczyny. Przyczyny te muszą występować w chwili zawarcia małżeństwa. Są to:

- Brak wymaganego wieku do zawarcia małżeństwa - brak ukończonych 18 lub 16 lat dla kobiety, której sąd opiekuńczy udzielił zgody na zawarcie małżeństwa.

- Ubezwłasnowolnienie - jeśli dana osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, wówczas można żądać unieważnienia małżeństwa, o ile ubezwłasnowolnienie nie zostało w czasie trwania małżeństwa uchylone.

- Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy - w chwili zawarcia małżeństwa.

- Bigamia - czyli pozostawanie w ważnym związku małżeńskim

- Pokrewieństwo- w linii prostej (dzieci, rodzice) oraz rodzeństwo.

- Powinowactwo- w linii prostej (np. synowa i teść np.)

- Przysposobienie - pozostawanie w stosunku przysposobienia także jest powodem do unieważnienia małżeństwa, jeśli jednak adopcja została rozwiązana, wówczas powództwo takie jest niemożliwe.

- Błędy oświadczenia woli- można żądać unieważnienia małżeństwa jeśli małżonek zawierając małżeństwo znajdował się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, działał pod wpływem błędu co do tożsamości współmałżonka, znajdował się pod wpływem bezprawnej groźby.

Pozew o unieważnienie małżeństwa składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile choć jedno z nich nadal w tym okręgu przebywa. Opłata od pozwu wynosi 200 zł.

Wyrok unieważniający małżeństwo ma następujące skutki:

- małżonkowie powracają do nazwiska noszonego przed ślubem oraz do stanu cywilnego sprzed ślubu;

- ustaje pomiędzy nimi stosunek powinowactwa;

Podstawa Prawna:
Art. 10-15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
31.01.2010 17:03