Zasiedzenie nieruchomości

Sytuacja faktyczna wygląda następująco: Moja babcia stała się właścicielem nieruchomości (akt własności ziemi z 1976 roku). Obecnie ta nieruchomość obejmuje dwie działki, na jednej jest dom wybudowany przez babcie. W tym samym roku babcia wymeldowała się do miasta, zostawiając na tej nieruchomości jedyna córkę, która miała, moją mamę, wraz z mężem. Od tego roku mama z tatą, mieszkali i władali nieruchomością jak własciciele, rozbudowali dom, remontowali, postawili ogrodzenie, płacili podatki. Moja mama w tej chwili jest sama, a nieruchomość widnieje na bacię jako właścicielkę, a babcia zmarła w 1992 r. Wszystko byłoby proste, gdyby babcia nie wyszła za mąż w 1988r., a jej mąż (trzeci) zmarł rok po niej w 1993r, pozostawiając rodzinę, nieznaną nam. Czy spełnione będą przesłanki zasiedzenia?

3 odpowiedzi prawników

10
Jacek_Tomasik
Jacek Tomasik, Prawnik
Zagłosowali: Michał Zygadło, Jacek Jaruchowski, M. J., więcej
Instytucja zasiedzenia uregulowana jest w art.172-176 Kodeksu Cywilnego. Przesłanki zasiedzenie zamieszczone w art.172§1 KC jednoznacznie wskazują, że do nabycia własności w drodze zasiedzenie wymagane jest:
1. Samoistne, nieprzerwane posiadanie
2. Upływ czasu
3. Dobra lub zła wiara – jako dodatkowa przesłanka rzutująca na upływ czasu wymagany do zasiedzenia.
W opisanym przez Pana przypadku zdają się zachodzić wszystkie wymagane do stwierdzenia zasiedzenia przesłanki.
Pana babcia wymeldowując się i przenosząc do miasta wypełniła znamiona wyzbycia się własności. Przedmiotową nieruchomość objęli w posiadanie Pana rodzice(Posiadanie - w najogólniejszym ujęciu - jest szczególnym stanem faktycznym polegającym na rzeczywistym władztwie nad rzeczą, odpowiadającym w swym zakresie władztwu wynikającemu z określonego prawa. Rzeczywiste władztwo nad rzeczą oznacza, że posiadacz ma faktyczną, realną możliwość władania rzeczą ). Stali się oni samoistnymi posiadaczami i z przedstawionego opisu wynika, że władali nieruchomości, tak jak wymaga tego kodeks cywilny tj. jak właściciele. Ważnym elementem ów władania było coroczne regulowanie należności podatkowych. Z opisu stanu faktycznego można sądzić, że Pana rodzice władali nieruchomością nieprzerwanie. Z powyższego wynika zatem, że jeśli Pana rodzice objęli nieruchomość w posiadanie w roku 1976 to wymagany termin do stwierdzenia zasiedzenia wpłynął w roku 2006.
19.01.2010 14:04
6
Bartek
Bartek ., UAM
Zagłosowali: Michał Zygadło, Jacek Jaruchowski, Wanda Książek, więcej
Podstawową przesłanką zasiedzenia jest posiadanie samoistne. W przypadku nieruchomości ów posiadanie musi być nieprzerwanym i trwać co najmniej 20 (w przypadku posiadania w dobrej wierze) lat lub 30 lat(posiadanie w złej wierze). Terminy te zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321 z późn. zm.). Poprzednio termin zasiedzenia wynosił odpowiednio 10 lub 20 lat. Te krótsze terminy stosuje się, gdy zasiedzenie nastąpiło przed wejściem w życie wyżej wymienionych zmian, tj. przed dniem 1 października 1990. Jeśli bieg zasiedzenia rozpoczął się, ale nie zakończył przed tą datą, mają zastosowanie terminy dwudziestoletni i trzydziestoletni

Przerwanie biegu zasiedzenia powoduje tylko takie działanie właściciela, które bezpośrednio zmierza do przerwania posiadania posiadacza - to znaczy jest akcją zaczepną wymierzoną przeciwko posiadaczowi i zmierza do pozbawienia go posiadania. Np. gdy ktoś wystąpi z wnioskiem o dział spadku, obejmującego daną nieruchomość.
19.01.2010 11:28
5
R R, brak opisu
Zagłosowali: Michał Zygadło, Jacek Jaruchowski, Pawel M, więcej
Szanowna Pani,

w mojej ocenie przesłanki zasiedzenia w opisanym przez Panią stanie faktycznym zachodzą. Zgodnie bowiem z treścią art. 172 k.c. posiadacz nieruchomości, który uzyskał posiadanie w złej wierze (np. jak w opisanej sytuacji wiedział, że nie jest właścicielem), nabywa jej własność po upływie trzydziestu lat. Skoro więc Pani mama władała jak właściel nieruchomością od roku 1976 to okres ten upływa w roku 2006 co do części, której nie odzieczyła ona po Pani babci (jej matce). Należy wskazać, iż co do części nieruchomości Pani mama będzie właścicielem na mocy ustawowego porządku dziedziczenia po Pani babci (nie podała Pani infromacji o istnieniu testametu).

Należy również pamiętać o sytuacji, w której zasiedzenie nie biegnie przeciwko właścicielowi nieruchomości, o której mowa w art. 173 k.c. Jeśli właściciel ten jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Jeśli więc osoba dziedzicząca po trzecim mężu Pani babci jest w tej chwili niepełnioletnia lub od uzyskania przez nią pełnioletności nie upłynęły jeszcze dwa lata, to okres zasiedzenia w sotsunku do niej nie upłynął. To samo należy powiedzieć jeśli po osobie, która dziedziczyła po trzecim mężu babci, dziedziczyła inna osoba, która jest obecnie małoletnia lub od uzyskania przez nią pełnioletności nie upłynęły jeszcze dwa lata.
19.01.2010 11:28 • Edycja 19.01.2010 11:30