Usprawiedliwienie nieobecności świadlka na rozprawie karnej????

Ciężarna kobieta (stan ciąży potwierdzony orzeczeniem lekarskim, posiada zwolnienie z pracy) została wezwana na świadka w sprawie karnej, do sądu oddalonego o ok. 300km.
Z powodu złego samopoczucia spowodowanego ciążą, nie chce stawić się na przedmiotowej rozprawie.
Co musi przedłożyć? czy wystarczy zwolnienie od lekarza prowadzącego ciążę, czy musi być zwolnienie od lekarza sądowego, jak sugeruje sąd (nie podając podstawy prawnej).
Pytanie drugie: czy musi być orginał zwolnienia czy wystarczy ksero potwierdzone przez pracodawcę?

2 odpowiedzi prawników

6
Piotr Zieliński, doktorant
Zagłosowali: Łukasz T., Wanda Książek, Tomasz Rokicki, więcej
Witam, podstawowym obowiązkiem każdego świadka w procesie karnym jest wynikający z art. 177§1 KPK obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu i złożenia zeznań. To sąd w pisemnym wezwaniu skierowanym do świadka zakreśla miejsce i czas przesłuchania.

Od tej zasady istnieją pewne wyjątki:
Stosownie do treści art.177§1a KPK przesłuchanie świadka może również nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Wtedy też zgodnie z art. 396§2 KPK Sąd, który prowadzi postępowanie w danej sprawie może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub Sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeżeli świadek nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia.

Ponadto zgodnie z treścią art.177§3 KPK świadka, który nie może stawić się na wezwanie sądu z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. Jeżeli zatem mieszka Pani w miejscowości położonej 300 km od miejsca rozprawy sądowej, powinna Pani powiadomić wzywający sąd o ewentualnych trudnościach komunikacyjnych i usprawiedliwić tym samym swoje niestawiennictwo (w przeciwnym wypadku naraża się Pani na orzeczenie kar porządkowych).
Może Pani także zwrócić się z wnioskiem do sądu wzywającego na rozprawę, aby ten przesłuchał Panią w drodze pomocy sądowej przez Sąd, w którego okręgu Pani mieszka. Wniosek taki nie zostanie uwzględniony, jeżeli odległość między miejscem zamieszkania świadka a siedzibą sądu orzekającego nie przekracza 50 km, chyba że równocześnie świadek ma być obecny w czasie oględzin lub też nie może się stawić w siedzibie sądu orzekającego z powodu przeszkód trudnych do usunięcia (§ 110 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych).

W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy złożyć przed terminem rozprawy pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W wyjątkowych wypadkach, jeśli nie ma możliwości pisemnego usprawiedliwienia, należy przed terminem rozprawy telefonicznie powiadomić sekretariat Wydziału w Sądzie przed, którym sprawa się toczy, o przyczynach niestawiennictwa. Z rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu sporządza zapisek urzędowy, który dołącza się do akt. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą, każda ze stron zobowiązana jest również do pisemnego usprawiedliwienia i dołączenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza sądowego.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą pieniężną. Jednakże stosownie do treści art. 286 KPK karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną (art. 286 KPK)
25.01.2010 12:15 • Edycja 25.01.2010 12:19
5
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Łukasz T., Wanda Książek, Wojciech Tomaszek, więcej
Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak zwolnienie od lekarza sądowego , gdyż zwykłego może sąd nie uznać. Musi być oryginał dostarczony.
25.01.2010 12:13