Czy mam mozliwość zmiany wysokości zasądzonych alimentów?

Moja sytuacja zawodowa sie pogorszyła, a świadczenie w wysokości 500 zł jest niestety dla mnie zbyt dużym obciążeniem.
Czy sąd analizuje sytuację dziecka na ewentualność zmniejszenia tej kwoty? Nie chciałbym, żeby matka i córka miały gorszą sytuację życiową z powodu ewentualnej zmiany, ale wydaje mi się, że ew. obniżenie o 100 zł nie będzie problemem a mnie faktycznie pomoże...

5 odpowiedzi prawników

7
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: Anna Rudek, Ino Magdi, Malgorzata Korona, więcej
Witaj.
Oczywiscie, ze kazda sytuacja ma wplyw na wysokosc obowiazku alimentacyjnego. Wprawdzie majac powyzszy na uwadze sad bada faktyczne mozliwosci zobowiazanego i potrzeby uprawnionego do swiadczen, ale wyrok zasadzajacy jest pewna skladowa zarobkow oraz obciazen. Prosze pamietac, ze obowiazek alimentacyjny spoczywa na kazdym z rodzicow.
W praktyce - jezeli Twoja sytuacja ulegla wyraznemu pogorszeniu poprzez zmniejszenie otrzymywanego wynagrodzenia istnieja dwa rozwiazania problemu. Po pierwsze - zwrocenie sie do sadu rejonowego miejsca Twojego zamieszkania lub zamieszkania dziecka (wlasciwosc przemienna) z pozwem przeciwko dziecku reprezentowanemu przez matke o zmniejszenie obowiazku alimentacyjnego. W uzasadnieniu nalezy podac okolicznosci ktore zmienily sie od czasu ostatniego wyrokowania w tej sprawie poparte stosownymi dokumentami. Sad napewno wezmie je pod uwage ustalajac wysokosc nowego obowiazku. Po drugie - jezeli sytuacja Twoja jest naprawde zla mozesz wystapic z pozwem o zawieszenie obowiazku alimentacyjnego (droga analogiczna) na pewien okres. Moja rada - wybranie stosownej drogi jak najwczesniej albowiem nie realizowanie obowiazku alimentacyjnego moze spowodowac wszczecie postepowania z art. 209 kk przeciwko Tobie. Mam nadzieje, ze odpowiedz bedzie pomocna. Pozdrawiam. Maciej Furtas
27.01.2010 11:34
7
dorota golubiewska, doradca prawny
Zagłosowali: Anna Rudek, Ino Magdi, Maciej Furtas, więcej
miejscowość , dnia 13 czerwiec 2007 r.

Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Ełku


Powód: imię i nazwisko
ul. Adama Mickiewicza 12 m.9
19 – 300 EłkPozwany: małoletnia imię i nazwisko dziecka
ul. Tadeusza Kościuszki 1 m.28


reprezentowani przez matkę
imię i nazwisko
ul. Tadeusza Kościuszki 1 m.28
19-300 Ełk


PRZYKŁADOWY P O Z E W
o obniżenie alimentów


Wnoszę o:
1. obniżenie alimentów z kwoty 650 zł do kwoty 200 zł miesięcznie płatnych na rzecz małoletniej k , przez powoda imię i nazwisko na rzecz wymienionych wyżej małoletnich, określonych w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich dnia 16 października 2001 r. Sygn. akt R.III.C.992/01;

U z a s a d n i e n i e

Dnia 16 października 2001 r. strony zawarły przed Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sygn. akt R.III.C.922/01 ugodę według, której powód zobowiązał się łożyć tytułem podwyższonych alimentów na rzecz małoletniej imię i nazwisko kwoty po 650 zł miesięcznie.

Dowód: odpis protokołu

Powód jest zatrudniony na okres próbny do 31 sierpnia 2007 r. jako dozorca w Zakładzie Remontowo – Budowlanym w Ełku i otrzymuje 936 zł brutto miesięcznie.

Dowód: kserokopia umowy o pracę.

Powód nie uchyla się od płacenia alimentów, wnosi jedynie o ich obniżenie w związku z tym, że kwota wynagrodzenia jest niewystarczająca na pokrycie uzgodnionej przez strony w dniu 16 października 2001 r. kwoty alimentów. Kwota wynagrodzenia jaką otrzymuje powód w znacznej części przeznaczana jest na pokrycie podstawowych potrzeb egzystencji.
Kwota ustalona w oparciu o zawartą ugodę jest zbyt wysoka do możliwości zarobkowych jak i majątkowych powoda co uzasadnia wnoszenie o obniżenie zakresu świadczeń alimentacyjnych.
W realiach tej sprawy żądania pozwu są zasadne wobec czego wnoszę jak w petitum.


……………………………………………..
Krzysztof Bogdaniuk

Załączniki:
1. odpis pozwu;
2. kserokopia umowy;
3. ugoda.
27.01.2010 15:18
7
Justyna Ambroziak, brak opisu
Zagłosowali: Anna Rudek, Ino Magdi, MK, więcej
W przedstawionej przez Pana sytuacji należy zauważyć, iż zarówno osoba wychowująca dziecko jak i sam uprawniony ( dziecko pełnoletnie ) ma możliwość wystąpić do sądu o zmianę wysokości alimentów. Również osoba zobowiązana do alimentacji może domagać się w sądzie zmniejszenia kwoty alimentów jeśli wykaże, iż jest ona za wysoka lub spowoduje popadnięcie przez nią w ubóstwo. Sąd rozpatrując sprawę o obniżenie alimentów bierze pod uwagę czy powód ich obniżenia ma charakter ciągły oraz czy pogorszenie sytuacji finansowej zobowiązanego wynika z jego winy czy też z przyczyn od niego niezależnych.
Kwota alimentów winna odpowiadać zarówno potrzebom dziecka jak i możliwościom finansowym zobowiązanego. Dlatego też sąd badając okoliczności danej sprawy bierze zarówno pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka, jak i sytuację finansową zobowiązanego.
27.01.2010 11:42
2
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Anna Rudek, Maciej Furtas
Witam

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 135. par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ustawodawca nie definiuje na czym polega niedostatek. Z pomocą przychodzi linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W Orzeczeniu SN z dnia 3 marca 1999 r., III CKN 826/98, czytamy: "O pozostawaniu w niedostatku, o jakim mowa w art. 133 par. 2 K.r.o., można mówić w sytuacji, kiedy powód ma kłopoty z zaspokojeniem przynajmniej części swoich usprawiedliwionych potrzeb”.

W omawianym przypadku może Pan żądać sądownie obniżenia wysokości zasądzonych wcześniej alimentów, jeżeli powstały okoliczności, które to uzasadniają. Należy przedstawić sądowi dowody będące podstawą obniżenia zasądzonych wcześniej alimentów. Ma Pan bowiem w tym interes prawny ( art. 6 K.c.).

Pozdrawiam
28.01.2010 07:38
2
Bartek
Bartek ., UAM
Zagłosowali: Anna Rudek, MK
Zgodnie z artykułem 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dniu 16 grudnia 1987 r. (M.P. z 1988 r. Nr 6, poz. 60) w pkt VII.: "Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie; tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko i wyłącznie zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r., sygn. akt I CKN 274/99).

Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują w każdym wypadku usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (a więc osoby na rzecz której alimenty są przekazywane) oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 Kro). Przy stosowaniu tego przepisu należy pamiętać, że zakres obowiązku alimentacyjnego należy nie od osiąganych przez zobowiązanego dochodów, lecz od jego zarobkowych i majątkowych możliwości. Uchylenie się przeto przez zobowiązanego do alimentacji od podjęcia pracy w ogóle lub od podjęcia pracy lepiej płatnej, ale wymagającej większego wysiłku, nie zwalnia go (...) od łożenia na utrzymanie (...) [uprawnionego do alimentów] w granicach zarobków możliwych do osiągnięcia.” (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt III CZP 46/75, OSNICAPUS 1976/9/184.

Odpowiadając na Pana pytanie należy stwierdzić, iż sąd w sprawie dotyczącej obniżenia alimentów będzie badał zarówno sytuację uprawnionego do alimentów, jak i Pańską sytuację finansową.
27.01.2010 12:05 • Edycja 27.01.2010 12:06