Zgubiłem prawo jazdy. Czy mogę jeździć w tym czasie samochodem?

Stosowny wniosek oczywiście już złożyłem do urzędu miasta... Nie wiem jednak, czy to wystarczy w sytuacji kontroli przez Policję...

3 odpowiedzi prawników

9
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: Katarzyna Biskup, Tomek J, Wanda Książek, więcej
Witam. Art. 95 kodeksu wykroczen wyraznie stanowi, ze prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej bez wymaganych prawem dokumentow - w tym przypadku prawa jazdy - stanowi wykroczenie zagrozone sankcja. Wynika z tego jasno, ze bez prawa jazdy w swietle obowiazujacych przepisow poruszac sie pojazdem nie wolno. W panskim interesie lezy jak najszybsze podjecie czynnosci zmierzajacych do uzyskania wtornika prawa jazdy - i dopiero z dokumentem "w kieszeni" zasiadanie za kierownica.
Z powazaniem: M. Furtas
27.01.2010 16:02 • Edycja 27.01.2010 16:31
6
Kamil Leski, Absolwent prawa UW
Zagłosowali: Marcin Kuczmarski, Tomek J, Pawel M, więcej
Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów grozi grzywnom od 50-250. Art.97 Prawo o ruchu drogowym mówi o wydawaniu prawa jazdy:

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Zaś Art. 98. 1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

1. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu;

2. zwrotu zniszczonego dokumentu albo

3. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

3. W razie odzyskania utraconego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dokument ten należy zwrócić do starosty.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

Pozdrawiam Kamil
27.01.2010 17:16
5
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Tomek J, Wanda Książek, Pawel M, więcej
Jazda bez prawa jazdy może Pana trochę kosztować, gdyż zgodnie z art. 95 Kodeksu Wykroczeń prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 50 do 250 zł lub karą nagany.

Podstawa Prawna:
Art. 95 Kodeksu Wykroczeń
27.01.2010 17:52 • Edycja 27.01.2010 22:09