Rozwód, podział majątku !

W wielkim skrócie to wygląda tak: mama zastanawia się nad wniesieniem sprawy do sądu o rozwód i podział majątku, ponieważ nastąpił zupełny rozkład pożycia, oraz braku zgody ojca na podział ugodowy majątku, czy przepisanie na dziecko.
Dodam, że ojciec ma już wyrok skazujący za przemoc domową. Ale nadal mieszka z nami w jednym domu, urządza awantury, przychodzi pijany.
Zostało mu odebrane prawo jazdy – za jazdę pod wpływem alkoholu. Nie łoży na dom, rodzinę, nie interesują go opłaty, nawet za swoje ubezpieczenie nie płaci. Żeruje na nas. Jeśli pracuje to tylko na siebie. Mama mogła by już od roku brać rentę strukturalną. Próby porozumienia w sprawie majątku (odpis) są przez niego odrzucane.
Czy przy podanych okolicznościach możemy spodziewać się że sąd przyzna mamie całość domu, majątku ?

7 odpowiedzi prawników

13
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: Michał Zygadło, Łukasz T., Jacek Jaruchowski, więcej
Witam o tak poznej porze.
W sytuacji opisanej wlasciwie jedynym rozsadnym krokiem - jezeli nastapil zupelny i trwaly rozpad pozycia malzenskiego - wydaje sie wniesienie sprawy do sadu okregowego o rozwod oraz podzial majatku. Jak wszystkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego sad bada szczegolnie wnikliwie - stad tez z cala pewnoscia przy orzekaniu wezmie pod uwage wszystkie przedstawione powyzej argumenty. W celach dowodowych warto zaopatrzyc sie w dokumenty swiadczace o ponoszonych na wspolny majtek nakladach. Jezeli do tej pory ojciec nie zgadzal sie na jakiekolwiek pozasadowe rozwiazania, to dla podzialu majatku rozprawa sadowa jest jedyna dostepna droga. Nie jest wykluczone, ze sad - uwzgledniajac przedstawione okolicznosci - orzeknie zgodnie z wnioskiem powodki.
Kodeks rodzinny i opiekunczy:
Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisjęna żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.
31.01.2010 00:31 • Edycja 31.01.2010 00:35
11
Maciej Karpowicz, brak opisu
Zagłosowali: Michał Zygadło, Łukasz T., Malgorzata Korona, więcej
Na początku należy zauważyć, że sąd nie dokona podziału majątku podczas postępowania rozwodowego. Podziału podczas rozwodu dokonuje się tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania (czyli w praktyce gdy jest niewiele do podziału i strony mniej więcej już ustaliły jak ten podział ma wyglądać).

Jednak jeszcze w wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka - co może mieć miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. Należałoby przytoczyć fakty na okoliczność nagannego zachowania ojca, a wyrok za przemoc w rodzinie może tylko w tym pomóc. Co ważne - eksmisji dokonać można jedynie na żądanie drugiego małżonka!

Co do późniejszej sprawy o podział majątku:

Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jednak od tej zasady mamy wyjątek - z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku - w tym należałoby szukać wyjścia z sytuacji. Jeżeli Ojciec nie łożył na rodzinę, nie przyczyniał się do zaspokojenia jej potrzeb, co więcej, dopuszczał się przemocy, sąd może "nierówno" podzielić udział w majątku. Zauważyć należy, że do majątku wchodzi nie tylko mieszkanie, ale także ruchomości.

Po ustaniu wspólności majątkowej dzieli się jedynie majątek wspólny. Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków ma majątek osobisty do którego należy:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
31.01.2010 00:47
8
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Łukasz T., Jacek Jaruchowski, Anna Rudek, więcej
Powiem, jak może myśleć sędzia, wyrokując w sprawie Pani rodziców: 1) ile dom jest wart? 2) jaki to dom - jednorodzinny, mieszkanie, itp. 3) jakie są zarobki obu stron, ich dochody - czyli komu łatwiej będzie spłacić dom na rzecz drugiego z rodziców, 4) ile dzieci oraz czy są już pełnoletnie czy jeszcze małoletnie (jeśli małoletnie, to muszą pozostać przy matce - więc pewnie wtedy jej należy przyznać dom; tak samo, jeśli są jeszcze pełnoletnie, ale nie potrafią się samodzielnie utrzymać), 5) nawet jednak jeśli dzieci muszą pozostać przy matce, to nie można wykluczyć przyznania domu ojcu, jeśli ten o wiele łatwiej spłaci dom na rzecz mamy, a z kolei mama za te pieniądze łatwiej znajdzie mniejsze mieszkanie dla siebie i dzieci, 6) jaki jest pozostały majątek do podziału - czy przyznanie jego części bądź całości ojcu może zrównoważyć wartość domu przyznanego matce albo przynajmniej częściowo zrównoważyć (tak by matka nie musiała być obciążona zbyt wielką spłatą pieniężną).

Prawdę mówią moi poprzednicy o tym, że podział majątku nastąpi dopiero po sprawie rozwodowej. No chyba, że na sprawie o rozwód oboje rodzice złożą zgodny wniosek o sposobie, w jaki ma być podzielony majątek.
31.01.2010 11:45
8
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: Michał Zygadło, Łukasz T., Jacek Jaruchowski, więcej
Witam.
Z uwagi na komplikacje jakie stwarza Pani ojciec oraz na ilosc majatku - wskazanym byloby skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego - czego mozna dokonac na kazdym etapie postepowania.
Pozew o rozwod mozna - jesli panstwo czuja sie na silach - zlozyc we wlasnym zakresie, natomiast w kwestii podzialu majatku rekomenduje pomoc prawnika.
Interesujaca sprawa jest wyrok ojca za przestepstwo przeciwko rodzinie. Czy jest to wyrok "swiezy", i czy przypadkiem nie jest to wyrok w zawieszeniu i czy jeszcze znajduje sie w okresie probacyjnym?
M.F.
31.01.2010 14:24 • Edycja 31.01.2010 14:34
7
Paweł Stefanek, Doradca prawny
Zagłosowali: Michał Zygadło, Łukasz T., Jacek Jaruchowski, więcej
To czy przyzna całość majątku to jest wątpliwe i zależy od wielu czynników choćby od tego kiedy ten majątek został nabyty i jak wygląda dokładnie sprawa, to znaczy co należy do majątku wspólnego a co do odrębnego. Jeśli jednak rodzice mieszkają razem to, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. I tutaj zasadą jest że w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Myślę więc że istniałaby tutaj szansa skorzystania z tego paragrafu. Zasadą również jest że mieszkania zostanie raczej przyznane tej osobie której zostaną również przyznane prawa rodzicielskie do nieletnich dzieci. Kodeks rodzinny przewiduję również że jeśli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego a przez rozwód pogorszyła się sytuacja materialna małżonka niewinnego to sąd może go zobowiązać do dostarczania mu środków materialnych na przeżycie. Myślę więc że wyrok rozwodowy może być dla Was korzystny. Dodam też jeszcze tylko że o podziale majątku sąd decyduję w wyroku rozwodowym o tyle o ile nie przedłuży to postępowania.
31.01.2010 00:33
7
mkorona
Malgorzata Korona, prawnik in spe, EWSPA Warszawa
Zagłosowali: Michał Zygadło, Łukasz T., Jacek Jaruchowski, więcej
Witam
Zgodnie z tym co zauwazyli poprzednicy nalezy:
1.zlozyc pozew o rozwod z orzeczeniem o winie ojca (pozwanego) - szczegolnie, iz sa ku temu podstawy (wyrok skazujacy za przemoc domowa, zdrady - mozliwe do udowodnienia),
2.jezeli jedno z dzieci nie jest samodzielne - uczy sie (w tym studiuje) i pozostaje na utrzymaniu rodzicow - mozna rowniez wnioskowac o zasadzenie alimentow na dzecko,
3.jezeli w zwiazku z rozpadem malzenstwa z winy ojca sytuacja materialna Pani Mamy ulegla pogorszeniu, moze ona rowniez wnioskowac o przyznanie alimentow na siebie -
art. 60 par 2 kodeksu rodzinnego i opiekunczego przewiduje bowiem mozliwosc domagania sie od malzonka winnego rozpadu pozycia lozenia na malonka niewinnego srodkow niezbednych do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb,
4. zgodnie a zrt. 58 par 2 k.r.o - wniosek o eksmisje. "W wypadkach wyjatkowych, gdy jeden z malzonkow swym razaco nagannym postepowaniem uniemozliwia wspolne zamieszkiwanie, sad moze nakazac jego eksmisje na zadanie drugiego malzonka".
Pozew o zniesienie wspolnoty majatkowej mozna zlozyc niezaleznie od pozwu o rozwod - zgodnie z art. 52 par. 1"z waznych powodow kazdy z malzonkow moze zadac ustanowienia przez sad rozdzielnosci majatkowej"- wazne przyczyny zachodza, poniewaz jak Pani pisze - ojciec nie lozy na utrzymanie gospodarstwa oraz uszczupla wspolny majatek zabierajac pieniadze i rzeczy.
W powyzszej sytuacji podzial majatku moze nastapic po uzyskaniu wyroku rozwodowego, jako ze nie ma zgody ani checi ze strony ojca do polubownego rozwiazania tej kwestii. O sposobie podzialu majatku zadecyduje sad biorac pod uwage wszelkie okolicznosci dotyczace wspolnego mienia i wynik postepowania rozwodowego.
31.01.2010 14:19
7
MK, Prawnik
Zagłosowali: Michał Zygadło, Łukasz T., Jacek Jaruchowski, więcej
W celu znalezienia prawników wystarczy skorzystać z wyszukiwarki legeo.pl w zakładce "prawnicy". Dla woj. lubelskiego wyszukiwarka dała następujące wyniki http://www.legeo.pl/prawnicy/?q=&category;=®ion;=lublin
31.01.2010 16:30