Dlaczego wypłacają tak niska kwotę renty rodzinnej

Sytuacja jest następująca.Pewna Pani otrzymała decyzje o przyznaniu renty rodzinnej jej synowi po ojcu w wysokości 406 zł.Wypłacana kwota to tylko około 217 zł skąd się wzięła taka różnica. Jeśli ktokolwiek wiem proszę pisać. Nie mogę znaleźć uzasadnienia takiego stanu rzeczy.

1 odpowiedź prawnika

1
Bolesław Prus, całe życie student
Zagłosowali: MK
Za mało informacji zawarła Pani w pytaniu. Zgodnie z informacjami ZUS:
Najniższa kwota renty rodzinnej to 675,10 zł.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych. Być może w tym miejscu znajduje się odpowiedź na Pani pytanie.

Ponadto w przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę wynosi 70% - 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:
od 1 marca 2009 r.:

* 467,09 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
* 350,34 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
* 397,05 zł - renta rodzinna dla jednej osoby
01.02.2010 12:25 • Edycja 01.02.2010 12:26