Jak długo może trwać okres chorobowego w okresie ciąży?

Czy pracodawca może podważyć zwolnienie L 4 wystawione przez lekarza dla pracownicy w ciąży, jeżeli trwa ono zbyt długo?W moim przypadku 4 miesiące przed terminem porodu.

2 odpowiedzi prawników

9
mkorona
Malgorzata Korona, prawnik in spe, EWSPA Warszawa
Zagłosowali: ania9987, Joanna Woźny, Izoldka, więcej
Wita.

Zgodnie z ustawa z 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy występujca w trakcie ciąży – na okres nie dluzszy niz 270 dni. Okres ten odpowiada 9 miesiacom ciazy. Kobieta ciężarna od momentu przejścia na zwolnienie lekarskie otrzymuję zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent wynagrodzenia, przez cały okres ciąży.
Pracodawca (platnik skladek) oraz ZUS ma prawo do kontrolowania prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Polega to na ustaleniu, czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej lub innych czynności, które mogłyby przedłużyć jego okres niezdolności do pracy
Pozdrawiam
10.02.2010 21:01 • Edycja 10.02.2010 21:05
4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Joanna Woźny, Izoldka, Maciej Furtas, więcej
Dzień dobry

Uzupełnię odpowiedź Koleżanki

Pracodawca nie może podważyć zwolnienia lekarskiego pracownicy będącej w ciąży. Zabrania mu tego art. 8 ustawy zasiłkowej tj. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ). Ustawodawca podaje w nim, że zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby „(...) nie dłużej jednak niż przez 182 dni , a jeżeli niezdolność do pracy (...) występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca zawsze może przeprowadzić na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy zasiłkowej kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Na podstawie par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. z 1999 r. nr 65, poz. 743), kontrola zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie przebywania na zwolnieniu wykorzystuje je zgodnie z jego przeznaczeniem.

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) „inna praca zarobkowa” to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2005 r. , I UK 370/04, (OSNP 2005/21/342) Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku , w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim”.

Podsumujmy: Pracodawca nie może kwestionować, że pracownica w ciąży za długo choruje. Ma on prawo ją skontrolować. Jeżeli kontrola wykaże, że pracownica wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z celem w jakim zostało ono wydane, wówczas traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego. Powyższe wynika z treści art. 17 ust. 1 cytowanej już ustawy zasiłkowej.

Pozdrawiam
11.02.2010 11:06