Proszę o wyjaśnienie w sprawie emerytury.

Jestem kobietą W tym roku kończę 55 lat .Od siedmiu lat prowadzę działalność gospodarczą ,którą będę nadal prowadzić
Wcześniej przepracowałam 56 na etacie w warunkach szkodliwych (potwierdzone świadectwem pracy ) Mam spełniony tzw 20 letni wymagalny okres składkowy i nieskladkowy w tym 15 lat w szkodliwości .Należe do funduszu emerytalnego .W sumie mam 32 lata pracy .Proszę mi powiedzieć wszystko o moich warunkach do emerytury Z góry dziękuję

1 odpowiedź prawnika

4
Olga Karczewska, studentka
Zagłosowali: Mariusz Sworowski, Gabriela Pagacz, Iwona Moryc, więcej
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma systemu ubezpieczeń społecznych różnicuje zasady ustalania prawa do emerytury oraz jej wysokości w zależności od wieku ubezpieczonych. Zasady nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. nr 39,poz. 353 z późn. zm.)

Odrębne zasady przewidziane są dla dwóch grup wiekowych:

osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.,
osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r.(czyli pani) nabywają prawo do emerytury według nowych zasad z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia.
Wiek niezbędny dla nabycia praw emerytalnych w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem, pracownik który wykonywał prace w szczególnych warunkach nabywa prawo do emerytury, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn i ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.
Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. po spełnieniu wymaganych warunków mogą przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w każdym czasie. W innej sytuacji znajdują się osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. Aby nabyć prawa do wcześniejszej emerytury, osoby takie muszą spełnić jeden z dwóch warunków. Zgodnie z pierwszym warunkiem, muszą wykazać się wymaganym stażem pracy i osiągnąć obniżony wiek do dnia 31 grudnia 2008 r. Ponadto osoby te mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury jeżeli nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w takim funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.Zgodnie z drugim warunkiem, nabywają prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku przewidzianego w ustawie (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn lub niższy), jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy, a więc w dniu 1 stycznia 1999 r., osiągnęli:

15 letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
W takim przypadku emerytura, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem (art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)).
14.02.2010 20:19