"Proszę o podanie wzoru pisma procesowego odnośnie wniesienia pozwu do Sądu o wypłatę zaległego wynagrodzenia?"

"Proszę o podanie wzoru pisma procesowego odnośnie wniesienia pozwu do Sądu o wypłatę zaległego wynagrodzenia?"

2 odpowiedzi prawników

8
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Michał Zygadło, Wanda Książek, Natalia Wołoszyn-Działo, więcej
Proponuję poniższy wzór:


miejsce sporządzenia pozwu i data


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy
(oznaczyć wydział sądu)

Powód: (podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

Pozwany: (nazwa pracodawcy, adres)


Wartość przedmiotu sporu: (wpisać łączną zaległą należność, podana kwota musi być zaokrąglona w górę do pełnego złotego, nawet jeżeli "końcówka" należności jest niższa niż 0,5 zł.)

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Wnoszę o:
1. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty ...... zł (słownie: .......) wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę za .....miesiące, t. od ........ do .......... .......... roku,
2. Przeprowadzenie dowodów z załączonych dokumentów na okoliczność jak w
uzasadnieniu,
3. zasądzenie od strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych,
4. nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności,
5. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

UZASADNIENIE

Tutaj proszę opisać swoją sytuację, określić ponownie za jaki okres domaga się Pan zaległego wynagrodzenia. Proszę przytoczyć także odpowiednie dowody, w szczególności: umowę o pracę, wezwania pracodawcy do zapłaty, może zeznania świadków (w tym przypadku należy w samym żądaniu napisać, że wnosi Pan o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków [trzeba ich wymienić z imienia i nazwiska] oraz wnieść o wezwanie tych świadków na rozprawę [dlatego też konieczne jest podanie ich adresów zamieszkania]).

A całość zakończyć zdaniem:
Mając powyższe na uwadze powód wnosi jak na wstępie.


__________________________
/ podpis/

Załączniki: (tutaj proszę wpisać wszystkie powołane w uzasadnieniu dokumenty i pisma,np
1. odpis pozwu dla strony pozwanej
2. Kopia umowy o pracę z dnia.............)

Pozdrawiam:)
16.02.2010 13:39 • Edycja 16.02.2010 13:44
4
Artur G, aplikant radcowski
Zagłosowali: Marcin Kuczmarski, Wanda Książek, Anna Rudek, więcej
Proszę pamiętać, że w sprawach tego typu, gdzie wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 10 tyś zł, pozew taki należy wnieść na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów itp. Brak formularza może spowodować zwrot pisma do uzupełnienia braków formalnych.
17.02.2010 06:19 • Edycja 17.02.2010 06:20