Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe po śmierci ojca? Od czego zacząć i jak cała sprawa ma wyglądać? Jakie są koszty?

Ojciec nie pozostawił testamentu. Chcielibyśmy (mama i dwójka pełnoletnich dzieci) przeprowadzić postępowanie spadkowe. Chodzi o mieszkanie, które jest własnościowe spółdzielcze.

2 odpowiedzi prawników

10
mkorona
Malgorzata Korona, prawnik in spe, EWSPA Warszawa
Zagłosowali: Anna Rudek, Łukasz T., Sebastian P., więcej
Witam

Poniewaz Pana Tata nie sporzadzil testamentu bedziemy mieli w tym przypadku do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Kwestie ta reguluje Kodeks Cywilny w Księdze czwartej zatytułowanej spadki (tytul II-dziedziczenie ustawowe)
W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w zasadzie w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (Art. 931. § 1 KC)
Postępowanie spadkowe przeprowadzane jest w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
W celu przeprowadzenia postepowania spadkowego nalezy wystapic do wydziału cywilnego sądu rejonowego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Do takiego wniosku nalezy zalaczyc akt zgonu.
Sąd na tej pdstawie przeprowadza postępowanie spadkowe, a nastepnie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie to uprawomacnia się 14 dni od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia. Sąd bedzie badal z urzędu, kto jest spadkobiercą
Kolejnym etapem jest dzial spadku.
Sąd wszczyna postepowanie w tej sprawie na wniosek osoby uprawnionej, czyli spadkobiercow (osob, ktore nabyly prawo do spadku). We wnioskum należy wskazać sąd, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, datę wydania postanowienia oraz sygnaturę akt sprawy.
Czyli postepowanie spadkowe jest dwuetapowe. W pierszym postepowaniu sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a następnie w drugim w odrębnym postępowaniu dokonuje działu spadku.
Nalezy zwrocic uwage, iz warunkiem dziedziczenia jest złożenie oświadczenia o przyjęciu (odrzuceniu) spadku. Zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste), bądź z ograniczeniem tej odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).
W kwestii oplat proponoowalabym upewnic sie bezposrednio w sadzie rejonowym wydzial cywilny.
Wedlug informacji, ktore uzyskalam wniosek o dział spadku podlega opłacie stałej w kwocie 500 zl, badz 300 zl jezeli ustalicie Panstwo zgodnie dzial spadku. Jeżeli wniosek o dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, opłata stała wynosi 1000 zł (opłata stała od wniosku obejmującego zgodny projekt działu spadku wynosi 600 zł).Pozdrawiam
16.02.2010 14:09 • Edycja 16.02.2010 14:45
10
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: sebi, Anna Rudek, Łukasz T., więcej
Witam
Poprzedniczka przedstawiła sposób uregulowania spraw spadkowych przez Sąd.
Jednakże, jeżeli spadkobiercy są raczej ludźmi ugodowymi i nie ma między nimi niedających się załagodzić sporów o majątek spadkowy, to istnieje również możliwość uregulowania tej kwestii poza sądem.
Postępowanie spadkobierców również będzie się składało z dwóch etapów:
Po pierwsze, należy udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (przy czym trzeba pamiętać że według art. 1026. k.c., stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.)
Po uzyskaniu takiego dokumentu należy przystąpić do działu spadku.
Dział spadku może być dokonany albo w drodze orzeczenia sądowego albo też w drodze umowy między spadkobiercami.
Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Ponadto zgodnie z przytoczonymi poniżej regulacjami Kodeksu cywilnego:
Art. 1045. Uchylenie się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu może nastąpić tylko wtedy, gdy błąd dotyczył stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy.
(odnośnie tego przepisu warto pamiętać ,że spadkobierca, uchylając się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu, może złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania działowego bez potrzeby uprzedniego dochodzenia - w drodze powództwa - ustalenia uznania umowy o dział spadku za pozbawioną skutków prawnych.
Natomiast termin roczny przewidziany w art. 88 § 2 k.c. jest zachowany, jeżeli oświadczenie uchylającego się od skutków prawnych zawartej umowy dojdzie w tym terminie do wiadomości drugiej strony.[tak: uchwała SN z dn. 1967.03.06, sygn. akt III CZP 7/67 ])

Art. 1046. Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy są wzajemnie obowiązani do rękojmi za wady fizyczne i prawne według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia co do wierzytelności spadkowych rozciąga się także na wypłacalność dłużnika.

Tak więc, jak widać, istnieją dwa sposoby przeprowadzenia postępowania spadkowego, tj. sądowy i pozasądowy (oczywiście można te tryby łączyć, np. u notariusza uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, a w sądzie dokonać działu spadku, albo odwrotnie). Wydaje mi się, że w trybie pozasądowym sprawa będzie załatwiona szybciej. No ale wybór należy do Państwa.
Pozdrawiam:)
16.02.2010 14:53