Powyżej jakiej kwoty firma nie może regulować swoich zobowiązań gotówką?

Czy mogę zapłacić gotówką za fakturę dostawcy, która jest na 35 tys. netto?

2 odpowiedzi prawników

4
Dominik Wieszczek, radca prawny
Zagłosowali: Kamila Dudek, B 1, Piotr Jurysta, więcej
Kwota graniczną w tym przypadku jest 15.000 euro przeliczane według średniego kursu NBP.
18.02.2010 13:30
3
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Kamila Dudek, B 1, Marta L
Może Pani/Pan zapłacić tę kwotę gotówką, jeżeli nie jest to jakaś część ceny, ale łączna wartość transakcji. Bierze się pod uwagę wartość brutto, a nie netto, czyli jeśli tutaj podatek VAT wynosi 22 %, to bierze się pod uwagę kwotę 42.700 zł. Ona nie przewyższa równowartości 15.000 euro. Równowartość tę przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. (W którym dokonano transakcji, a nie w którym dokonano zapłaty).
Jeżeli jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekraczałaby 15.000 euro, nie mogłaby Pani/Pan w świetle prawa zapłacić gotówką (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
18.02.2010 13:42