Po jakim czasie wyrok ulega przedawnieniu

Mam wyok 16 miesiecy do odbycia po jakim czasie ulega on przedawnieniu prosze o porade serdecznie dziekuje za okazana pomoc wyrok jest paragrafu 244

3 odpowiedzi prawników

6
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Łukasz T., Jacek Jaruchowski, joziamama, więcej
Witam.
Nie wiem jak należy rozumieć pańskie pytanie. Pytając bowiem po jakim czasie wyrok ulega przedawnieniu nie do końca jest jasne czy ma Pan na myśli przedawnienie wykonania orzeczonej już kary, czy też może zatarcie skazania. Postaram się więc poruszyć obydwie kwestie.

Po pierwsze, przedawnienie wykonania kary polega na tym, że po upływie określonego w Kodeksie karnym czasu, mimo istnienia prawomocnego wyroku skazującego kara nie może zostać wykonana. Tą instytucję normuje art. 103 k.k. Otóż zgodnie z tym przepisem w razie skazania na karę pozbawienia wolności niższą niż 5 lat po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego nie można orzeczonej kary wykonać. Czyli tak by było w Pana sytuacji.

Po drugie, w pańskim przypadku zatarcie skazania nastąpi z mocy prawa z upływem 10 lat od dnia wykonania lub darowani wykonania kary albo przedawnienia jej wykonania (tak art. 107 par. 1 k.k.). Istnieje również, jak zauważył Pan Rafał, zatarcie skazania na wniosek. Ponieważ w powyższej wypowiedzi zostały już szczegółowo wymienione przesłanki jakie należy spełnić aby ów wniosek złożyć, to ja ograniczę się jedynie do trzech uwag:
1. Właściwym do orzekania w przedmiocie zatarcia jest sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący (to w sytuacji, gdy w pierwszej instancji wyrok wydało kilka sądów) albo też jeżeli orzekały sądy różnego rzędu właściwy jest sąd wyższego rzędu (np. jeżeli odwoływał się Pan od wyroku Sądu Rejonowego i ostateczny wyrok wydał Sąd Okręgowy orzekający jako sąd odwoławczy, to właśnie SO będzie właściwy do rozpoznania wniosku o zatracie skazania).
2. Sąd może wydać postanowienie o zatarciu skazania, co oznacza, że nie jest prawnie do tego zobligowany. Toteż należy liczyć się z możliwością decyzji odmawiającej.
W związku z tym:
3. Ponowny wniosek o zatarcie skazania złożony przed upływem roku od dnia wydania postanowienia o odmowie zatarcia sąd może pozostawić bez rozpoznania.
20.02.2010 12:31 • Edycja 20.02.2010 12:36
5
Bolesław Prus, całe życie student
Zagłosowali: Łukasz T., Jacek Jaruchowski, joziamama, więcej
Z tego co widzę w pytaniu chodzi o przedawnienie wykonania kary, a nie o zatarcie skazania. To dwie zupełnie inne rzeczy. Art. 103 KK reguluje tę kwestię.
W tym wypadku nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat 15 - (w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat)

Zatarcie skazania to wykreślenie informacji o wyroku z rejestrów. Okres, o którym pisze Pan Rafał liczy się od momentu wykonania, darowania lub przedawnienia się kary.

http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-1997/88/553/
20.02.2010 12:30 • Edycja 20.02.2010 12:32
3
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Łukasz T., joziamama, Wanda Książek
Przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, w przytoczonym przypadku otrzymał Pan 16 miesięcy, zatarcie skazania następuje w myśl art. 107 § 2 Kodeksu karnego po 5 latach, o ile spełnione są określone warunki:

- skazany przestrzegał w tym okresie porządku prawnego
- kara pozbawienia wolności nie przekroczyła 3 lat.

W pańskim przypadku warunki są spełnione, zatem na Pana pisemny wniosek informacja o skazaniu może być zatarta po upływie 5 lat.

Podstawa Prawna:
Art. 107 § 2 Kodeksu karnego
20.02.2010 10:20