Czy pracodawca może odmówić wglądu w akta osobowe pracownika, których dotyczą?

Witam!

Pracownik chce zobaczyć jakie dokumenty ma w aktach osobowych, ponieważ odkrył, że brakuje mu conajmniej jednej umowy o pracę i zakresu obowiązków. Czy pracodawca może odmówić mu wglądu do akt powołując się np. na to, że pracownik ma się umówić na wizytę w siedzibie pracodawcy w celu dokonania wglądu do akt, bo np. w tym akurat momencie nie ma na to czasu?

3 odpowiedzi prawników

Zagłosowali: Tomek J, Kamila Dudek, B 1, więcej
Pracodawca jest obowiązany na każde żądanie pracownika, w ustalonych w tym celu godzinach, udostępnić mu do wglądu wszystkie dokumenty, które jego dotyczą. Uprawnienie nie może być ograniczane poprzez zapoznawanie pracowników np. z wykazem dokumentów wchodzących w skład akt personalnych. Pracownik ma prawo żądać wglądu i robienia odpisów, wypisów, kserokopii z każdego dokumentu jego dotyczącego a żądanie okazania takiego dokumentu nie może spotkać się z odmową.

Z poważaniem,
Anna Rynkowska
22.02.2010 21:07
7
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Tomek J, Kamila Dudek, Bartek ., więcej
Zgodnie z art. 94 pkt. 9b Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie związane z wglądem jak również edycją własnych danych to zastosowanie ma tu ustawa o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 w/w ustawy pracodawca jest "administratorem" danych związanych ze stosunkiem pracy a to oznacza, iż do jego obowiązków należy zabezpieczenie w/w danych przed:

- dostaniem się w niepowołane ręce,
- kradzieżą,
- przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy,
- zmianą,
- utratą,
- uszkodzeniem,
- zniszczeniem.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia w/w akt pracownikowi, zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy ma on obowiązek udzielić pracownikowi informacji na temat tego:

- jakie dane osobowe zawiera zbiór,
- w jaki sposób zebrano dane,
- w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
- w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

W przypadku gdy pracodawca nie wywiąże się z ciążącego na nim obowiążku pracownik ma prawo wnieść skargę do Państwowej Instepkcji Pracy lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa Prawna:
art. 94 pkt. 9b Kodeksu Pracy
Art. 33 ust. 1 oraz 36 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych
22.02.2010 21:16
4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Tomek J, Kamila Dudek, B 1, więcej
Witam
W art. 94 pkt. 9a, K.p. ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

Pracownik w czasie trwania stosunku pracy ma prawo do zapoznawania się z jego aktami osobowymi oraz dokumentacją pracowniczą związaną z jego stosunkiem pracy. Pracodawca nie może mu tego odmówić, ponieważ zawarte tam informacje dotyczą danego pracownika . W razie odmowy, pracownik ma prawo złożyć skargę do PIP. Jeżeli pracodawcą jest duża firma, wówczas pracownik nie musi ustalać terminu, w którym mógłby przeglądnąć swoją „teczkę kadrową”. W przypadku małego pracodawcy ( np. firma zatrudnia kilku pracowników) może (choć nie powinna) zaistnieć taka konieczność.

Pozdrawiam
22.02.2010 23:33