Jak powinno wyglądać wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego? (Termin zawty 7 -mio dniowy) . Czy są szanse na inny, korzystniejszy wyrok?

Znajomemu zarzuca się, że prowadząc pojazd doprowadził do kolizji drogowej.
On sam twierdzi , że do kolizji doprowadził drugi uczestnik zdarzenia.
W dniu dzisiejszym otrzymał wyrok nakazowy, w którym stwierdzono winę znajomego na podstawie art.86 par. 1 kw i nałożono na niego 200 zł grzywny.
Wniosek o ukaranie wniosła policja, która również wniosła o nieprzeprowadzanie rozprawy.
Jeszcze jedna wątpliwość: jeżeli wyrok się uprawomocni, to czy to pociągnie za sobą dalsze konsekwencje w postaci np. odszkodowań dla pozostałych uczestników zdarzenia? ( Byli ranni ) Dodam jeszcze, iż auto drugiego uczestnika zostało skasowane.
Ponadto, dodam , iż znajomy jest kierowcą zawodowym, czy w związku z tym będzie mógł prowadzić pojazd ?
Dziękuję za szybką i mam nadzieję skuteczną odpowiedź.

4 odpowiedzi prawników

10
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Slawomir Dopierała, Ewa Sabalska , Michał Zygadło, więcej
Podaję także przykładowy wzór sprzeciwu (może się przyda):


Sygnatura akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział (podać numer wydziału) Karny


Wnoszący sprzeciw: . . . (Imię, nazwisko i dokladny adres z kodem pocztowym)


Sprzeciw
od wyroku nakazowego

Niniejszym wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego
Sądu Rejonowego w . . .(Miejscowość siedziby sądu) . . .,
z dnia . . .(Data wydania wyroku nakazowego) . . .,
sygnatura akt . . .(Podać sygnaturę akt sprawy) . . .
i wnoszę o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.

Uzasadnienie

. . . (W uzasadnieniu należy podać dlaczego składający sprzeciw nie zgadza się z wyrokiem.
Aczkolwiek uzasadnienie dla skuteczności tego pisma nie jest konieczne.)
. . . . . . . . . . . . . ...........................................................
(Własnoręczny podpis składającego sprzeciw)


Załączniki:
- Odpis sprzeciwu

W załączeniu należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w uzasadnieniu sprzeciwu w tym m. in. odpisy sprzeciwu i załączników dla doręczenia każdej ze stron postępowania.
24.02.2010 22:01 • Edycja 24.02.2010 22:04
4
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Michał Zygadło, Anna Rudek, Łukasz T., więcej
Witam.
Jak rozumiem sprawa była rozpoznawana w postępowaniu nakazowym ale w sprawie o wykroczenia.
Zgodnie więc z Art. 94. kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:
§ 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505
z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 § 1-3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego.
§ 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu przysługuje zażalenie.
§ 3. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.

Przepis ten jak widać odwołuje się do odpowiednich regulacji zawartych w k.p.k.
Odnośnie samego sprzeciwu należy przytoczyć treść art. 506 k.p.k (bez par. 4):
Art. 506. § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu,
który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.
§ 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.
§ 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
§ 4. (...)
§ 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.
§ 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.Taki prawomocny nakaz jest sądowym stwierdzeniem winy kolegi. W związku z tym poszkodowani w wypadku będą
mieli tutaj ułatwione dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym.
Aczkolwiek nie będzie tu miało miejsca związanie sądu cywilnego ustaleniami takiego nakazu, bowiem zgodnie z art. 11 k.p.c.:
Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa
wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu
cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Tutaj mamy zaś do czynienia z wykroczeniem, więc sąd cywilny nie jest zobligowany do przyjęcia takiego punktu widzenia jak w wyroku nakazowym.
Poza tym, jeżeli sąd nie orzekła w wyroku nakazowym środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody czy nawiązki, to pański kolega
nie musi sam w żaden sposób kompensować szkód ofiarom wypadku.

Oczywiście kolega może nadal prowadzić pojazdy. Nigdzie Pan nie napisał, że został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów,
tak więc nie ma podstaw, żeby mu zabrać prawo jazdy.
24.02.2010 21:47 • Edycja 24.02.2010 22:03
0
Nat Der, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
czy w sprzeciwie muszę przedstawić wszystkie okoliczności/świadków. i czy jeżeli tego nie zrobie to nie będę mogła przytoczyć ich na ew. rozprawie?
04.07.2011 19:07
0
marekbialoblocki
Marek B., prawo nieruchomości, prawo spadkowe, rodzinne i ...
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Jest istotnie tak jak Pani pisze, ale w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, ale w postępowaniu CYWILNYM.
Powyżej rozważany jest sprzeciw w postępowaniu o wykroczenie.
04.07.2011 19:18