Jak można zbyć udziały w spółce jawnej?

Jestem udziałowcem spółki jawnej. Chciałbym z niej wystąpić. W jaki sposób mogę bezboleśnie ją opuścić? Jak długo będę ponosić odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki? Dziękuję za odpowiedź.

1 odpowiedź prawnika

3
R R, brak opisu
Zagłosowali: B 1, siwa, Kamila Dudek
Zgodnie z art. 10 k.s.h. wspólnik spółki osobowej może przenieść ogół swoich praw i obowiązków w spółce osobowej na inna osobą tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi. Jeżeli więc umowa spółki milczy na ten temat, wspólnik spółki osobowej nie może przenieść ogółu praw i obowiązków w spółce na osobę trzecią. Musi Pan/Pani zatem przeanalizować umowę. Jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość, to co do zasady konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólniów (chyba że umowa spółki reguluje tą kwetię odmiennie).
Jeśli dojdzie do przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce, wspólnik występujący odpowiada za zobowiązania związane z uczestnictwem w spółce i zobowiązania samej spółki solidarnie z wspólnikiem przystępującym do spółki (art. 10 par. 3 k.s.h.)
Jeśli umowa spółki nie przewiduje możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią można zastanowić się nad zmianą treści umowy spółki i po jej zarejestrowaniu w sądzie rejestrowym będzie można zbyć swoje prawa i obowiązki w spółce.

Jeżeli spółka została zawarta na czes nieokreslony może Pan/Pani skorzystać z możliwości wypowiedzenia umowy spółki, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku obrotowego. Wypowiedzenia należy dokonać w formie pisemnej i zasadniczo złożyć je każdemu z pozostałych wspólników.

Może Pan także z ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki przez sąd, jeśli jednak ważny powód zachodzi po Pana/Pani stronie, sąd będzie uprawniony na wniosek pozostałych wspólników orzec o Pana/Pani wyłączeniu ze spółki.
24.02.2010 23:23 • Edycja 24.02.2010 23:33