Zwolnienie po ustaniu zatrudnienia

Witam.
Mam pytanie czy jeśli po ustaniu umowy o pracę na zastępstwo będę na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia wypłacanym z ZUS w trakcie którego urodzę dziecko - będę miała prawo do zasiłku macierzyńskiego czy prawo takie przysługuje wyłącznie jeśli poród nastąpi w trakcie trwania umowy o pracę.

1 odpowiedź prawnika

3
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: lexparadox, Kamila Dudek, Beata Tomczak
Witam.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w arzie choroby i macierzyństwa:
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko;
2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

Art. 30. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Niestety nie można przypasować Pani sytuacji do żadnej z wyżej opisanych.
Zgodnie bowiem z art. 177 § 3 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy – w wypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie stosuje się przedłużenia umowy.

Jak z powyższego wynika pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia Pani umowy o pracę na zastępstwo. W konsekwencji, skoro umowa nie ulegnie przedłużeniu, nie będzie miał zastosowania art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na którego podstawie przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia.

Wydaje się, że jedyną sytuacją, kiedy przysługiwałby Pani zasiłek macierzyński byłaby okoliczność , ustania ubezpieczenia w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub ustanie ubezpieczeni w związku z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Na podstawie art. 180 K.p. po zakończeniu umowy nie będzie Pani też przysługiwał urlop macierzyński, gdyż po porodzie nie będzie już Pani przysługiwał statusu pracownika.


Jednakże podczas trwania umowy o pracę na zastępstwo ma Pani prawo skorzystać z przywileju, jaki daje art. 180 § 3 K.p., stanowiący, iż „co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu”.
Byłoby to jednak rozwiązanie tymczasowe, bowiem nie można zapominać o fakcie, iż wraz z zakończeniem umowy o pracę na zastępstwo, zakończy się prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego.
Pozdrawiam:)
26.02.2010 20:11 • Edycja 26.02.2010 20:12