W jakiej wysokości przysługuje żonie renta po mężu?

Żona - inwalidka I grupy od 17 lat, na utrzymaniu męża (całkowicie sparaliżowana, niekontaktowa, wymagająca rehabilitacji i całodobowej opieki). Mąż pobierał swoją emeryturę plus zasiłki pielęgnacyjne na siebie i żonę.

1 odpowiedź prawnika

3
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Karol Dworzecki, Tomasz Rokicki, Wanda Książek
Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole — 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
(art. 70 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

W opisanej sytuacji osoba uprawniona (wdowa) otrzymałaby rentę rodzinną po mężu, gdyż jest niezdolna do pracy, wysokość renty wynosić będzie 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (art. 73 ust. 1 w/w ustawy)

Podstawa Prawna:
Art. 70 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
27.02.2010 09:42 • Edycja 27.02.2010 09:43