Jakie mam szanse na rozwód z orzeczeniem o winie ipodział majatku zgodnie z włożonym wkładem?

Mój mąż uważa wszystkich mężczyzm w zasięgu wzroku za moich potencjalnych kochanków. Z tego powodu robi mi awantury wyzywa od najgorszych, przy tym upija się i wyciąga do mnie ręce. Jeżeli jest to mężczyzna z okolicy i wie gdzie mieszka to chodzi do jego żony i próbuje skłucić ich ze sobą twierdząc, że jej mąż jest moim kochankiem. Przy ostatniej awanturze wszystko nagrałam na komórkę. Czy jest możliwość wykorzystać to w sądzie jako dowód. Mamy wspónie zbudowany dom. Mąż jest na zasiłku przed edmerytalnym ja pracuje. Czy mam szansę przy podziale majątku orzymać więcej niż 50% gdyż moje wkłady foinansowe są znacznie wyższe. Mąż i ja dużo pracowaliśmy wspólnie przy budowie domu ale zfinansowana budowa jest w większości z moich pieniędzy.

1 odpowiedź prawnika

2
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: mela69, Jola
Witam.
Może na początek trochę przydatnych regulacji z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Tak więc, żeby uzyskać rozwód należy udowodnić przed sądem, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami.
W tym celu każdy z małżonków, (a w szczególności ten, który występuje z pozwem o rozwód oraz chce wykazać, że to drugi małżonek ponosi winę za taki rozkład pożycia) musi przytaczać odpowiednie dowody. Tak więc nagranie z komórki może tutaj zostać dopuszczone przez sąd jako dowód (zgodnie z Art. 308. k.p.c.
§ 1. Sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.
§ 2. Dowody, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.). Warto jednak powołać również inne środki dowodowe, a przede wszystkim zeznania świadków.

Co do spraw majątkowych. zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o.:
"Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu."

Aczkolwiek takie orzeczenie sądu w trakcie sprawy rozwodowej może zdarzyć się w zasadzie albo wtedy, gdy kwestia podziału poszczególnych składników majątku jest oczywista, albo gdy strony są zgodne co do szczegółowych kwestii podziału majątku wspólnego.

Sąd może jednak określić w wyroku rozwodowym sposób korzystania przez małżonków z ich wspólnego mieszkania, art. 58 k.r.o.:
§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
(...)
§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jednakże kwestie podziału majątku wspólnego bardzo często rodzą liczne spory. Dlatego też już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego należy wnieść do sądu wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. W tym wniosku powinna Pani zawrzeć żądanie o ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym. Zgodnie z art. 567 k.p.c.:
§ 1. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

§ 2. W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

§ 3. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.

Już w toku tego postępowania (oraz w uzasadnieniu wniosku) powinna Pani podnieść, że w większym stopniu przyczyniała się Pani do zbudowania i bieżącego utrzymania domu, bowiem środki na to pochodziły z Pani zarobków, oszczędności (słowem poniosła Pani wyższe nakłady finansowe). Trzeba tu oczywiście przedstawić odpowiednie dowody, np. rachunki, zeznania świadków, itp., aby o tych twierdzeniach przekonać Sąd,
Pozdrawiam.
27.02.2010 22:45