Pozew o odszkodowanie

Witam, wyrokiem Sądu Karnego skazano sprawce za zniszczenie między innymi mojego mienia. Chciałbym teraz, na podst. tego wyroku uzyskać odszkodowanie- chodzi o zerwane lusterko w samochodzie, wg. wyceny 1200 zł. Co powinienem wpisać w uzasadnieniu? Bardzo proszę o sformułowanie tego uzasadnienia,Czy mogę domagać się odsetek?I czy muszę przytaczać jakieś dowody? Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.

1 odpowiedź prawnika

5
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Piotr Michalak, Marek B., Wanda Książek, więcej
Witam.
Pozew może wyglądać np. w taki sposób:

Miejscowość, data ........................

Sąd Rejonowy
w ............................
Wydział .... Cywilny


Powód: (wpisuje Pan swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

Pozwany (j.w., tylko, że dotyczy to przeciwnika)

POZEW O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA

W imieniu własnym wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty pieniężnej w wysokości 1200 zł. tytułem odszkodowania za za zerwanie lusterka w moim samochodzie marki ....., nr. rejestracyjny ..........,
2. Zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych,
3.Dopuszczenie dowodów z załączonych dokumentów,
4. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda,
5. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu .................. pozwany ................... prowadząc pojazd marki................., nr. rejestracyjny......................., spowodował wypadek komunikacyjny, w wyniku którego w moim samochodzie zostało zostało dokonane uszkodzenie polegające na oderwaniu prawego/lewego lusterka bocznego.
Wina oraz okoliczności tego wypadku zostały stwierdzone na mocy wyroku Sądu /rejonowego w .................... Wydział..Karny z dnia................... (sygn. akt......).
Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego w ....................................

W związku z tym uszkodzeniem w dniu ............ udałem się do rzeczoznawcy, który wycenił całkowitą szkodę na kwotę 1.200 zł.
Dowód: Wycena rzeczoznawcy z dnia.........................

W związku z faktem, że pozwany został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym, jego wina, co do spowodowania szkody w moim samochodzie nie budzi wątpliwości. Artykuł 415 k.c. stanowi, kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę jest obowiązany do jej naprawienia.
Dlatego też pozew jest konieczny i uzasadniony.

Załaczniki:
- Odpis pozwu i załączników,
- Wyrok Sądu Rejonowego...............,
- wycena rzeczoznawcy z dnia...........
- dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 60 zł (5% wartości przedmiotu sporu),

Jak rozumiem w wyroku sąd nie określił wysokości szkody i nie zasądził obowiązku jej naprawienia. Tak więc jeszcze nie można żądać odsetek za opóźnienie. Dopiero w razie prawomocnego wyroku sądu cywilnego, jeżeli pozwany się będzie spóźniał z zapłatą, to można będzie odsetek zażądać.
03.03.2010 14:01 • Edycja 03.03.2010 14:12