Małżenstwo a alimenty z funduszu

Czy po zawarciu małżeństwa utracę alimenty z funduszu alimentacyjnego??

2 odpowiedzi prawników

3
MK, Prawnik
Zagłosowali: M. S-P, Renata1978, Wanda Książek
Podsumowując:
- jeżeli autorka sama jest osobą otrzymującą alimenty (czyli ma na siebie zasądzone alimenty od swoich rodziców) i wyjdzie za mąż - utraci prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- jeżeli autorka jest matką dziecka, któremu przysługują alimenty - to świadczenie z funduszu w przypadku małżeństwa matki automatycznie nie wygasa. Będzie miało jednak wpływ na dochód na osobę w rodzinie.
29.04.2010 09:23
1
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: MK
Witam

Z przepisu art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2009/1/7/
wynika, że osobą uprawnioną do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko. Prawodawca podkreśla, że jeżeli w ustawie jest mowa o: „osobie uprawnionej — oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna”.

Podaję wyciąg z przepisów ustawy:

Art. 9. 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności — bezterminowo.

Art. 10. 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3) zawarła związek małżeński.

Z pozdrowieniem
W.K.
28.04.2010 23:50

1 ukryta odpowiedź