Czy komornik może zająć moje konto bankowe z tytułu zajęcia wynagrodenia

Pracodawca przekazuje moje wynagrodzenie na konto bankowe. Moje całe wynagrodzenie ma wartość najniższego ustawowego wynagrodzenia. Komornik zablokował mi konto a tym samy dostęp do jakichkolwiek środków mino, iż jest ustawowo ustanowiona kwota wolna od zajęć. Nie mogę też zapłacić z konta alimentów, które zawsze płacę za pośrednictwem mojego konta. Komornik został poinformowany przez mój z-d pracy o niemożności potrąceń w związku z wys. mojego wynagrodzenia. Wystąpił więc o informację do mojego pracodawcy o nr mojego rachunku i ją otrzymał. Czy z-d pracy ma obowiązek udzielania takiej informacji? Czy komornik może zablokować moje całe wynagrodzenie? Czy bank nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności? Dziękuję i pozdrawiam!

5 odpowiedzi prawników

7
carnavalll, brak opisu
Zagłosowali: holter, Anna Rudek, Tomasz Lenz, więcej
Jestem w podobnej sytuacji. Sprawa wygląda tak: należy złożyć skarge na czynności komornika, gdyż komornik nie ma prawa zająć wynagrodzenia przelewanego na Pana konto do kwoty 1317 zł brutto - kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia_minimalna płaca. Dodatkowo jeśli posiadał Pan wolne-inne srodki na koncie to też jest dodatkowa kwota wolna od zajęcia ok. 9000 zł , która jest do wykorzystania na cały okres spłaty zadłużenia tzn. po wypłacie np. 2000 zł pozostaje Panu do dyspozycji 7000 zł. Komornicy bardzo dobrze wiedzą o tych prawach dłużników, lecz czasem licząc na brak ich reakccji "wykorzystują" sytuację.
Art.890 KPC § 2. "Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczednościowy, zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat za wynagrodzenie za pracę ... oraz na zasądzone alimenty i renty alimentacyjne zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenie za prace może nastąpić po złożeniu bankowi listy płac lub innego wiarogodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne- tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank wykonuje wypłat na alimenty i renty do rąk uprawnionego do tych świadczeń."
Prawo Bankowe
Art.54.1 1. "Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego."
11.07.2010 10:46 • Edycja 11.07.2010 11:26
7
radosna
Anna Rudek, radca prawny
Zagłosowali: Piotr Michalak, Tomasz Lenz, Łukasz T., więcej
Kwotę wolną od zajęcia komorniczego reguluje art. 87(1) kodeksu pracy


Art. 87(1).

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Obowiązki pracodawcy względem komornika określają natomiast przepisy art. 881 par 3 i 4 oraz 882 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi:


§ 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo

2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Komornik poucza zarazem zakład pracy o skutkach niezastosowania się do wezwania.

§ 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

Art. 882. § 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Bank nie ponosi tutaj żadnej odpowiedzialności.
05.03.2010 22:22 • Edycja 05.03.2010 22:23
3
Mizy
Michał Zygadło, Radca prawny
Zagłosowali: Tomasz Lenz, Łukasz T., Katarzyna Biskup
Sprawa wygląda tak: Jeżeli otrzymuje Pan najniższe wynagrodzenie to nie podlega ono zajęciu, ale po przelaniu na rachunek bankowy wynagrodzenie staje się normalną kwotą na rachunku i podlega zajęciu. Moja rada niech Pan odbiera wynagrodzenie w gotówce.
18.05.2010 11:17
Zagłosowali: voyco
Gówno prawda co mówi Pan radca. Mam zajęcie na pensji oraz blokadę na koncie. Ale komornik nie ma prawa mi tego zabrać.Otrzymuję połowę wynagrodzenia na konto a drugą zabiera mi zakład pracy i przelewa na konto komornika.Pan radca niech się najpierw douczy a później udziela rad.
30.06.2011 21:11
0
Mariola Łojewska, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Nie znam odpowiedzi ale mam problem mam 700 zloty renty brutto z tego komornik bierze 180 zloty na konto wpływa mi 445 złoty renty ,450 z funduszu alimentacyjnego oraz 91 złoty zasiłku rodzinnego od września komornik zajął mi konto bankowe i jestem z synem bez środków do życia pomózcie co mam dalej robić
12.09.2011 17:54