Jaka grozi za znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną?

Jestem rozwódką mój "EX" znęca się psychicznie i fizycznie nad rodziną ,policja wielokrotnie interweniowała w środku nocy.
Pierwszy raz gdy policja przyjechała on uciekł potem zadzwonił do syna (12l) że za to że zadzwonił to go udusi , wielokrotnie musiałam uciekać z domu bo on leciał z nożem do mnie ,do mojej mamy (62l) krzyczał że zaraz jej wpierdoli , raz usunełam jedno połączenie od niego a on sprawdził że nie mam jednego połączenia od niego w środku nocy wziął mnie złapał za ramiona i walił o ścianę kilkakrotnie.
Chciałam się zapytać jaką kare może dostać za te czyny? I czy moje dzieci i matkę przesłuchiwałby sąd? Dzieci są w wieku od 12l do 18l

3 odpowiedzi prawników

10
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Marta Nowicka, Saba, więcej
Witam

Uzupełnię poprzednią odpowiedż.

W rodzinach, w których ma miejsce przemoc domowa pierwszy kontakt ma zawsze policja. Do działań Policji w zakresie ochrony ofiar przed przemocą należą następujące czynności:
1) interwencja;
2) sporządzenie notatki urzędowej , czyli dokładny opisu zdarzenia wymagającego interwencji Policji;
3) zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ofiar;
4) wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa;
4) udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.
Ułatwieniem w gromadzeniu dowodów (np. liczba interwencji ) oraz dokumentowaniu przemocy w postępowaniu dochodzeniowym a później prokuratorskim i sądowym jest wprowadzona od 1 pażdziernika 1998 r. procedura interwencyjna „Niebieskie Karty”. Procedura „Niebieskie Karty" stanowi rozwiązanie formalne związane z zapobieganiem przemocy w rodzinie. Jest to ogól czynności podejmowanych i realizowanych przez Policję , zgodnie z przepisami nowego Zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. (Dz.U. KGP nr 4, poz. 30). "Niebieska Karta" składa sie z 2 części. Karta "A" wypełniana jest w miejscu podejmowanej przez policję interwencji. Zaznacza w niej dane osób pokrzywdzonych, opis zaistniałej sytuacji zgodnie z informacją jej uczestników, opis miejsca zdarzenia Jeżeli w rodzinie są małoletnie dzieci , wówczas podaje się ich wiek oraz stopień pokrewieństwa. Następnie podaje się jakie działania podjęte zostało przez policję wobec sprawcy przemocy oraz osób pokrzywdzonych.
Po wypełnieniu Karta "A" dostarczana jest dzielnicowemu. Ma on w związku z tym następujące obowiązki:
1) nawiązać ( nie później jednak niż w ciągu 7 dni od założenia Niebieskiej karty) kontakt z rodziną w której nastąpiła przemoc w celu bliższego poznania sytuacji i zorientowania się czy i ewentualnie jakiego rodzaju pomoc jest w tej sytuacji potrzebna;
2) przekazać informację o sytuacji tej rodziny do instytucji pomocowych (np. ośrodek pomocy społecznej);
3) składać systematyczne wizyty ( przynajmniej raz w miesiącu ) mające na celu sprawdzenie stanu bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie;
4) zainteresować się sytuacją dzieci i podjąć współpracę pedagogami szkolnymi;
5) prowadzić postępowanie przygotowawcze.
Część "B" " Niebieskiej Karty " zawiera informacje pomocne dla ofiar przemocy w rodzinie . Podane tam są wybrane artykuły z Kodeksu karnego dotyczące przestępstw wobec osób bliskich, które sa ścigane przez prawo ( np. art. 270 K.k., - art. 189 K.k. - art. 191 K.k.), prawa ofiary (np. prawo do złożenia na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę najbliższą), nazwy instytucji i organizacji do których można zgłaszać sie po pomoc. Karta "B" informuje również o tym, że każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
1) zapewnienia jej doraźnego bezpieczeństwa poprzez zatrzymanie osoby, która stwarza zagrożenie ( art. 15 ust. 1 Ustawy o Policji);
2) uzyskania informacji o interweniujących policjantach ( można zapytać o ich imiona i nazwiska jak równiez o numery identyfikacyjne oraz o nazwę i siedzibę jednostki w której pracują .
4) wykorzystania dokumentacji z interwencji jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy;
5) zgłoszenia interweniujących policjantów jako świadków w sprawie karnej przeciwko przemocy .


W prawie karnym istnieją przepisy w kwestii ochrony rodziny przed przemocą. Podstawowym przepisem jest art. 207 par. 1 K.k.: „Kto znęca się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”

Pojęcie „znęcanie się” precyzuje linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W Postanowieniu SN z dnia 11 grudnia 2003 r., sygn. IV KK 49/03 ,(Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 1) czytamy:

„Przestępstwo znęcania się zostało w kodeksie skonstruowane jako zachowanie z reguły wielodziałaniowe. Pojęcie znęcania się, w podstawowej postaci, ze swej istoty zakłada powtarzanie przez sprawcę w pewnym przedziale czasu zachowań skierowanych wobec pokrzywdzonego. Zatem, poza szczególnymi przypadkami, dopiero suma tych zachowań decyduje o wyczerpaniu znamion przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.”

Pozdrawiam
 
06.03.2010 11:52
7
ArO
Arkadiusz Znój, brak opisu
Zagłosowali: uzytkownik9895, Łukasz T., Stanisław Dek, więcej
Przepis art. 207. § 1. kodeksu karnego stanowi, że: Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Obok odpowiedzialności z art. 207 należy też rozważyć odpowiedzialność z innych przepisów:
-Istotne jest to jakie obrażenia odniosła Pani po ataku byłego męża. Stopień uszczerbku na zdrowiu pozwoli określić odpowiedzialność karną. Należy ustalić jak długo istniały obrażenia. W tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania uszczerbku na zdrowiu z art. 156 lub 157 kodeksu karnego.
-Atak z nożem na Panią i Pani matkę jest usiłowaniem popełnienia przestępstwa - Sąd w tym przypadku musiałby ocenić zamiar sprawcy dla dokładnej oceny odpowiedzialności karnej
Pani, Pani matka, oraz dzieci jako osoby pokrzywdzone oczywiście mogą być świadkami w postępowaniu karnym.
Przesłuchanie dzieci do lat 15 w związku z przestępstwem znęcania musiałoby spełnić warunki z art. 185a kodeksu postępowania karnego:
-przesłuchanie w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego
-przesłuchanie przeprowadzone przez sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu
06.03.2010 10:42 • Edycja 06.03.2010 10:44
1
mariuszstelmaszczyk
Mariusz Stelmaszczyk, Adwokat, specjalizacja prawo karne i rodzinne
Zagłosowali: Marcin Zaborek
Z Pani opisu wynika, że Pani były mąż znęca się psychicznie i fizycznie nad Panią, Pani matką i małoletnim synem. Nie mam wątpliwości, że jego zachowanie stanowi przestępstwo z art.207 par. 1 k.k.
W mojej ocenie powinna Pani złożyć na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa znęcania się. Potem Pani, Pani matka i dzieci zostaną przesłuchani w charakterze świadków przestępstwa. W dalszej kolejności Prokurator przedstawi Pani byłemu małżonkowi zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się. Wówczas należy złożyć wniosek o nakazanie opuszczenia przez niego mieszkania w okresie 3 dni albo o jego tymczasowe aresztowanie. W mojej ocenie celowe jest tymczasowe aresztowanie przez Sąd Pani byłego męża z uwagi na realną groźbę grożenia Pani i Pani dzieciom w razie pozostawienia go na wolności. Więcej na ten temat może Pani przeczytać w artykule "Jak
doprowadzić do tymczasowego aresztowania agresywnego męża?"
14.02.2012 14:59