Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy czy pozew do sądu?

Witam!

Pracownik rozwiązał umowę o pracę z art. 55 kp. (ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy względem pracownika - niewypłacanie w terminie wynagrodzenia). Pracodawca otrzymał je 03/03/2010r. Pismo było wysłane do pracodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pracownik otrzymał potwierdzenie odbioru pisma. Oprócz tego, zamiast odzszkodowania i świadectwa pracy, otrzymał też dnia 09/03/2010r. rozwiązanie umowy o pracę z art. 52 - porzucenie pracy. Co z tym teraz zrobić? Złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy czy zignorować "drugie" rozwiązanie umowy i skierować pozew do sądu o wypłatę odszkodowania i wydanie świadectwa pracy?

2 odpowiedzi prawników

5
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Izabela Michalczyk, MK, Michał Zygadło, więcej
Witam.
Proponowałbym złożyć do Sądu Pracy pozew o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
W razie wygranej pracodawca ma obowiązek wystawienia nowego świadectwa pracy, w krórym jako przyczynę ustania stosunku pracy należy podać rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Tak:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
§ 5.(....)
(....)
3. W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi, w terminie określonym w ust. 2, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, powołującą art. 97 § 3 Kodeksu pracy.

Art. 97 par. 3 k.p.:
Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca nie wyda nowego świadectwa pracy, to dopiero wtedy można dokonywać już czynności związanych z prostowaniem treści świadectwa pracy. Tutaj jednak trzeba będzie żądanie odpowiedni zmodyfikować, bo chodzi o wydanie w istocie nowego świadectwa pracy. Jednak tryb postępowania będzie analogiczny jak w przypadku sprawy o sprostowanie świadectwa pracy (art. 97 § 2 ze zn 1. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania
do sądu pracy.).

Ponadto zgodnie z art. 99. k.p.:
§ 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

§ 3. (skreślony) .

§ 4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Pozdrawiam:)
10.03.2010 21:56
4
Piotr_Dobrowolski
Piotr Dobrowolski, radca prawny
Zagłosowali: Wanda Książek, Marcin Kuczmarski, M. J., więcej
Najpierw wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, a w braku reakcji pozew do sądu.

Art. 97 § 2(1)
Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Umowa o pracę została skutecznie rozwiązana przez pracownika z dniem 3 marca 2010 r. zatem oświadczenie pracodawcy jest nieskuteczne, bo nie ma już czego rozwiązać.
01.09.2010 11:09