Nie jestem Ojcem Dziecka a płace Alimenty

W 2003 roku moja była Żona napisała do prokuratury pismo o unieważnienie ojcostwa podając w nim że miała romans z innym dziecko już miało 2lata ja byłem w szoku i nie zgodziłem się teraz żona podwyższa alimenty ja chcąc udowodnić że nie jestem Ojcem zrobiłem DNA i okazało się ze nie jestem Ojcem dziecka i nic nie mogę zrobić ponieważ prokurator dla dobra dziecka nie chce go unieważnić!

4 odpowiedzi prawników

4
GR, brak opisu
Zagłosowali: Malgorzata Korona, Wanda Książek, Mateusz Kościelniak , więcej
Mężczyzna będący w związku małżeńskim nawet jeżeli nie mieszka z żoną, zawsze uważany jest za ojca dziecka. Działa w tym przypadku domniemanie prawne, że mąż matki jest ojcem dziecka. Jedynym sposobem obalenia domniemania jest przeprowadznie postepowania sądowego w tej sprawie.

Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Domniemania ustawowe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarczy, że w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż oświadczy, że nie jest ojcem dziecka. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż z trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Powinien on wytoczyć powództwo przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku. Matka może również wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w tym samym terminie, czyli sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, pozywając męża i dziecko, a jeżeli mąż nie żyje - tylko dziecko. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Prokuratora jednak nie obowiązują terminy do wytoczenia powództwa podane pod pkt 3 i 4 niniejszego pouczenia. Może on wytoczyć powództwo w każdym czasie. Właściwy do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie jest to możliwe, sprawę wytacza się w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania strony powodowej (wnoszącej sprawę). Do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa dołącza się nadto jeden odpis pozwu dla prokuratora.
15.03.2010 11:51
3
Ewa Czura, Prawnik
Zagłosowali: Malgorzata Korona, Katarzyna Biskup, michal_p
A ja proszę kolegów prawników o rozwiązanie nurtującej mnie wątpliwości- czy w tym wypadku mógłby mieć zastosowanie Art. 140. krio?
§1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń ali-mentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.
15.03.2010 13:35
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Musi pan próbować przekonać prokuratora, że dla dobra dziecka konieczne jest unieważnienie pana ojcostwa. Po pierwsze musi pan ustalić kto jest ojcem dziecka, jego sytuację majatkową (czy bedzie w stanie łożyć na dziecko) i riodzinną. Musi pan składać pisemne wnioski do prokuratora i ewentualnie odwoływać się od jego decyzji.
Ważne jest również, aby podkreślać, że im wcześniej dojdzie do unieważnienia, tym lepiej dla dziecka. Starsze dziecko będzie przeżywało bardziej.

P.S.
Ewa Czura moim zdaniem tu nie będzie miał absolutnie zastosowania art. 140. krio. Dotyczy on świadczenia regresowego rodziców ojca (dziadków dziecka) jeżeli zostali zobowiązani wyrokiem sądu do łożenia alimentów na swojego wnuka. Ojciec dziecka musi te nakłady im zwrócić, jeżeli na podstawie art. 140. krio. oni o to wystąpią.
Poza tym tutaj Pan jest zobowiązany do łożenia jako mąż matki dziecka (domniemanie prawne), a nie ma innej osoby która powinna to świadczenie spełnić, albowiem w tej chwili nie ma ustalonego sądownie innego ojca dziecka.
14.09.2010 23:31
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Niestety prokurator ma rację.
Dla dobra dziecka musi być "jakiś" ojciec, który będzie płacił na jego utrzymanie.
To pan musi wskazać prokuratorowi biologicznego ojca dziecka i DOWODY, wskazujące na to, że on jest ojcem dziecka. Problemem jest fakt, że nie wyraża on zgody na badania DNA.
Tu jednak kończy się rola prawnika.
Polecam znaleźć odpowiednie biuro detektywistyczne, które podejmie się zebrania dowodów. Będzie taniej niż przez 20 lat płacić alimenty.
15.09.2010 12:08