Powrót do pracy po urlopie wychowawczym - nowe przepisy

/pytanie z innego forum prawniczego/

Jeśli jestem po urlopie macierzyńskim, wróciłam do pracy na pół roku, to czy mogę ubiegać się teraz nie o urlop wychowawczy, lecz o obniżenie czasu pracy do 3/4 etatu? Czy pracodawca musi się na to zgodzić? Czy wtedy nadal jestem chroniona przez te 12 miesięcy?
Jeszcze pytanie odnośnie skróconego czasu pracy: czy musi to być np. 7/8 etatu, czy może to być np. 1 godzina tygodniowo, bo słyszałam że i to jest możliwe?
Jak wtedy powinno wyglądać takie pismo, które mam wystosować do pracodawcy?
W ustawie mowa, że obniżenie czasu pracy chroni przed zwolnieniem, chyba że dochodzi do likwidacji zakładu lub ogłoszenia upadłości. A jak to jest ze zwolnieniami grupowymi? Czy wtedy jestem chroniona? Gdy pracodawca zarządził zwolnienia grupowe, ale nie upadłość czy likwidację?

2 odpowiedzi prawników

3
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: reczko, Łukasz T., Tomek J
Witam

Pracownik , który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może połączyć sprawowanie opieki nad dzieckiem z jego dotychczas wykonywaną pracą. Na podstawie art. 186(7) K.p. może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa etatu . Pracownik może zatem wnioskować o zatrudnienie go wtedy np. na ½ lub ¾ etatu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika . Jeżeli pracownik będzie chciał pracować przez 7 godzin dziennie , pracodawca może wyrazić zgodę tylko na 6 godzin.

We wniosku należy:
1) podać informacje o tym, że pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego.
2) określić datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy.
3) podać, że z niniejszego uprawnienia nie korzysta drugi rodzic będący pracownikiem.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie drugiego z rodziców dziecka o tym, że w ww. okresie nie korzysta ono z niniejszego uprawnienia. Co ważne, od momentu złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy aż do powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy pracownicy są chronieni przed rozwiązaniem stosunku pracy .Ochrona ta wynika z treści art. 186(8) K.p. i trwa nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podaję przykładowy wzór wniosku do pracodawcy

"Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
o obniżenie wymiaru jego czasu pracy

Na podstawie art. 186 (7) K.p. proszę o obniżenie wymiaru mojego czasu pracy z pełnego etatu do ............ w okresie uprawniającym mnie do urlopu wychowawczego na córkę/syna .................................................................................................................................... urodzoną/ urodzonego w dniu ..............20... r. W obniżonym wymiarze czasu pracy chciałabym pracować w okresie od .............20...r.. do ..........20....r.
Informuję również, że do chwili obecnej na moje dziecko ...................................................nie korzystałam/ korzystałem z urlopu wychowawczego/ aktualnie wykorzystałam/wykorzystałem ................................................................(w przypadku korzystania wcześniej z urlopu wychowawczego na dane dziecko należy podać wykorzystany okres) . Z powyższego uprawnienia nie korzystał ani nie korzysta drugie z rodziców dziecka. .

......................................................................."
(podpis pracownika)


Pozdrawiam
W.K.
22.03.2010 17:45 • Edycja 25.04.2010 22:44
4
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Łukasz T., Tomek J, MK, więcej
Jeśli jest Pani zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, to pracodawca musi się zgodzić na obniżenie czasu pracy, jeżeli Pani złoży o to wniosek. Od dnia złożenia wniosku jest Pani chroniona przez 12 miesięcy.

Skrócenie czasu pracy tylko o jedną godzinę tygodniowo literalnie zdaje się spełniać warunek przewidziany przez prawo pracy (art. 186 ze znaczkiem 7 kodeksu pracy), jednak pracodawca mógłby odmówić uwzględnienia takiego wniosku powołując się na nadużycie prawa podmiotowego przez pracownika. Założeniem prawa do obniżenia czasu pracy nie więcej niż do połowy etatu w okresie, w którym można by korzystać z urlopu wychowawczego, jest możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem przez wolny czas, uzyskany kosztem zmniejszenia etatu. Przez ten okres pracownik otrzymuje ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy. Uzyskanie czasu wolnego na opiekę nad dzieckiem tylko w wymiarze 1 godziny na tydzień jest iluzorycznym wypełnieniem celu tego przepisu. W każdym razie tak jest w przypadku, gdy pełny etat danego pracownika wynosi 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.

W przypadku zwolnień grupowych, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie jest Pani chroniona. Z tym, że jeśli zwolnienia obejmują w okresie nie dłuższym niż 30 dni mniejszą liczbę osób, niż: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników - wówczas pracodawca może wypowiedzieć Pani stosunek pracy pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

Pismo do pracodawcy nie musi być skomplikowane: „Wnoszę o obniżenie na podstawie art. 186 ze znaczkiem 7 kodeksu pracy wymiaru czasu pracy do ................. etatu na okres od ............................ do .................................. .” Trzeba pamiętać o tym, że początek tego okresu może rozpocząć się dopiero po dwóch tygodniach od dnia złożenia wniosku.
22.03.2010 15:25 • Edycja 22.03.2010 15:43