Nieopłacone oc.

Oc samochodu skonczyło sie wlipcu 2003.nie opłacane dalej .samochód nie wyrejestrowany do dzis.czy dług sie pszedawnił? składka roczna wynosiła 616 zł.jaki mam dzis dług ?

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Karol Dworzecki, M. S-P, Michał Zygadło
Będą tu zatem miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Należy się odwołać do artykułu 28 tego aktu, zgodnie z którym jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Proszę jednak pamiętać, iż z punktu widzenia prawa nie nastąpi zawarcie kolejnej umowy, nawet bez dokonania powyższych czynności, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. W takiej sytuacji odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12 miesięcy.

Nie tylko z przepisów, ale także z praktyki wynika, iż zakłady ubezpieczeniowe nie wzywają do zapłaty, ale przypominają o obowiązku opłacenia składek. Innymi słowy, jeżeli po okresie roku nie dokonał Pan wypowiedzenia umowy, to jeżeli za nowy okres ubezpieczenia nie dokonał Pan zapłaty składki, to z racji powyżej zacytowanych przepisów nie została zawarta kolejna umowa ubezpieczenia. W takich okolicznościach, przede wszystkim ustaje ubezpieczenie (opłacenie składki jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia), a kiedy sytuacji dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego, czyli obowiązkowego, naraża się pan dodatkowo na odpowiedzialność karną. I tak zgodnie z artykułem 88 omawianej ustawy osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Jej wysokość, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych - w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - samochody osobowe - 500 euro, samochody ciężarowe i autobusy - 800 euro, pozostałe pojazdy - 100 euro. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Nadto należy podkreślić, iż w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

20 % w/w opłaty - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
50 % w/w opłaty - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
100 % w/ opłaty - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
Jeżeli natomiast w opisanym przypadku chodzi o sytuację, w której składka za ubezpieczenie została Pani rozłożona na raty (np. na dwie) i Pani nie zapłaciła powiedzmy drugiej z tych rat, to zakład ubezpieczeń ma prawo żądać zapłaty od Pani (ma roszczenie, którego przedawnienie rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na zapłatę).
:) E.M.
26.03.2010 10:38