Ogród zimowy

Witam , mam pytanie chciałbym na tarasie betonowym usytuować przydomowy ogród zimowy o powierzchni 25 m , czy jest mozliwe aby go zlokalizować w odległości około metr od granicy z sąsiednią działką, nadmieniam ,że na granicy działki jest usytuowany mur na fundamencie o wysokosci około 3 metry , ściana mojego ogrodu zimowego byłaby od strony tego muru bez okien, zastanawiam się czy ogród zimowy jest budynkiem? i czy obowiazują tu przepisy rozpporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki a w szczególności odległości od dzialki ? Co mogę zrobić aby przybliżyć się do tej granicy działki ?Proszę o pomoc i z góry dziękuję

1 odpowiedź prawnika

2
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: pitrkozak, Wanda Książek
Witam serdecznie.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane ogród zimowy jest budynkiem gdyż jest trwale związany z gruntem oraz posiadana fundamenty i dach. Jednak budynek taki nie wymaga pozwolenia na budowę o ile jego powierzchnia nie przekracza 25 m kwadratowych.

Mimo to jest Pan zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania takiego obiektu właściwemu organowi. Organem właściwym w tych kwestiach jest starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu).

Cytuję przepisy Ustawy Prawo Budowlane:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o (...):
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (...)

Art. 30. 1.Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13 (...)

Mam nadzieję, że trochę pomogłem.

Pozdrawiam
12.04.2010 16:15

1 ukryta odpowiedź