Czy mogę zarejestrować się jako bezrobotna ?

Mieszkam w tej chwili za granicą ale nie pracuje tutaj. W Polsce pracowałam w sklepie spożywczym i zwolniłam się w trybie natychmiastowym w lipcu 2009 r.
Teraz wracam do Polski i zanim znajdę pracę chciałabym się zarejestrować jako bezrobotna.

Czy w przypadku kiedy sama się zwolniłam z pracy mam szanse na zasiłek dla bezrobotnych?

1 odpowiedź prawnika

3
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Michał Zygadło, Ewa Marzyciel, karla
Dzień dobry

Z przepisu art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) wynika, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po spełnieniu następujących kryteriów:
1) braku dla bezrobotnego ze strony PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
2) spełnienia wymaganego okresu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się;
3) osiąganie przez bezrobotnego przed rejestracją w PUP wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jeżeli Pani zwolniła się sama np. na mocy porozumienia stron (art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.) wtedy można zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy z tym, że na zasiłek dla bezrobotnych trzeba poczekać 90 dni od chwili zarejestrowania się .

Zobaczmy przepisy

1) art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy : „ Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu (...)
w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania”.

2) art. 75 ust. 2.ustawy: „Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spełniającemu warunki określone w art. 71, zasiłek przysługuje: po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy — w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2” - http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/69/415/#rozdzial:15

Pozdrawiam
W.K.
14.04.2010 09:17

1 ukryta odpowiedź