Jak napisać wniosek o separację?

Wniosek o seperacje podwyzke alimentow ?jak uzasadnić?napisac?

1 odpowiedź prawnika

3
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Wanda Książek, Daniello Jakubowski, Dominik Pycha
Wzór pozwu o separację
Miejscowość, data..............
Powódka:
...............................
Imię i nazwisko
Zam.......................
Adres
Pozwany:
Imię i nazwisko
Zam.......................
Adres
Sąd Okręgowy
w......................
Wydział Cywilny
POZEW O SEPARACJĘ
Wnoszę o:
1. orzeczenie separacji małżonków .............. imiona i nazwiska małżonków ................................ pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu .................... USC w ............................., numer aktu małżeństwa, z winy męża;
2. powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi ................................ z tym, że miejscem zamieszkania dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki/ lub ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwanemu poprzez ustalenie, że jego kontakty z dziećmi polegać będą tylko na ................... i powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi:.............(imiona dzieci, daty ich urodzin) powódce*;
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci kwoty po ........................ miesięcznie na każde dziecko, tytułem jego udziału w kosztach utrzymania dzieci płatnej do 10 dnia każdego miesiąca z góry;
4. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w USC w .............................. w dniu ..............................
Dowód:
skrócony odpis aktu małżeństwa stron.
Z małżeństwa tego w dniu ...................... urodziły się dzieci ..............................................
Dowód:
odpis skróconego aktu urodzenia
Pożycie stron od kilku lat się nie układa. Mąż nadużywa alkoholu, urządza libacje alkoholowe. Pod wpływem alkoholu staje się agresywny. Kilkakrotnie zdarzyło się, że mąż nie pojawił się w domu przez kilka dni, nie przejawia zainteresowania sprawami dzieci i domu.
Powódka czyniła starania o utrzymanie związku małżeńskiego. Proponowała mężowi terapię odwykową. Mąż nie chciał skorzystać z profesjonalnej pomocy, twierdząc że jej nie potrzebuje. W związku z awanturami była wzywana policja. Mąż trzykrotnie przebywał w izbie wytrzeźwień.
Od roku strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, nie współżyją fizycznie.
Dowód:
Zaświadczenie o pobycie z izby wytrzeźwień
Zeznania świadka:
imię i nazwisko ..................................
Mąż uchyla się od łożenia na potrzeby dzieci. Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego niezbędne jest około ............. Z uwagi na to, że możliwości zarobkowe pozwanego są większe od niż powódki, żądanie zasądzenia alimentów w kwocie ............ jest uzasadnione.
Dowód:
Zaświadczenie o zarobkach powódki
Zaświadczenie o zarobkach pozwanego ( wnoszę o zobowiązanie pozwanego przez Sąd do jego złożenia)
Powódka wnosi o orzeczenie separacji z winy pozwanego, jako że w żadnym stopniu nie przyczyniła się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Wszelkie zaburzenia funkcjonowania małżeństwa nastąpiły za sprawą pozwanego.
................................
Podpis powódki
Załączniki:
• skrócony odpis aktu małżeństwa stron
• odpis skróconego aktu urodzenia
• zaświadczenia o pobycie z izby wytrzeźwień

zaznaczam iż jest to tylko przykładowe uzasadnienie!

Uzasadnienie zależy od tego, dlaczego pan/pani uważa iż powinniście zdecydować się na separację.
By została orzeczona separacja muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. musi nastąpić zupełny rozkład pożycia.
Proponuję zapoznać się z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dział IV ustanie małżeństwa.
13.04.2010 07:45