Czym w sensie prawnym jest uchwała o zmianie uchwały o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego

Mam problem gdyz nie wiem ,czym jest ww uchwała i w zwiazku z tym nie wiem jakie jest postępowanie odnośnie skargi-terminów na taka uchwałe. Czy to nie jest przypadkiem akt lub czynnośc o których mowa w art.3 & 2 pkt4
Jaśniej mówiąc ,czy jeżeli taką uchwałą jak ww zostalo naruszone prawo to czy przed złożeniem skargi do sądu nalezy wezwac organ do usunięcia naruszenia prawa ,czy tez nie.

1 odpowiedź prawnika

Nikt jeszcze nie zagłosował.
Radwańska Vollus - Prawnik . Uchwała jest albo nie wiążącym wyrazem woli organu kolegialnego ( aktem administracyjnym) - albo aktem normatywnym .Jeśli już chodzi o konkretną tutaj sprawę , to podkreślić należy że każdy zainteresowany, może złożyć wniosek o zmianę planu przestrzennego , ale nie jest to wniosek w indywidualnej sprawie. Przepisy, nie przewidują tu żadnych terminów rozpatrzenia tych wniosków , żadnych procedur. Urząd Gminy , może uwzględnić czyjeś żądania i nie musi. Jeśli już jednak, władze Gminy zdecydują się zmienić taki plan przestrzenny, to wtedy wydają uchwałę , która może być zaskarżona do Sądu Administracyjnego. Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została uregulowana w ustawie z 27.III.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Procedurę tę stosuje się zgodnie z art.27 tej ustawy także i do zmian planu miejscowego . A zatem Zgodnie z art,14 ustawy najpierw rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu . Zgodnie z art.17 (wójt, prezydent) - po podjęciu przez radę g.uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłasza w prasie miejscowej o podjęciu takiej uchwały .Zawiadamia się zainteresowanych . Wprowadza zmiany do planu , przedstawia radzie Gminy projekt , wnoszone są uwagi, . Zgodnie z art.20 ustawy, plan miejscowy uchwala rada gminy. Następnie Uchwałę przedstawia się Wojewodzie i dopiero teraz , jeśli ta uchwała narusza interesy uczestników , możliwe jest jej zaskarżenie. do Wojewody i do Sądu Administracyjnego ( art,.86 oraz 101 ustawy z 8.III.1999 o samorządzie gminnym . Zgodnie z art. 101 ust.1 ustawy j/w " Każdy czyj interes prawny został naruszony uchwała lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administr.publ. po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - może zaskarżyć uchwałę do Sądu Administracyjnego. Warunek- wezwać organ . W razie odmowy przez właściwy organ uwzględnienia wezwania - skargę należy złożyć za pośrednictwem tego organu gminy do Sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia w którym skarżący dowiedział się o stanowisku organu. Z wezwaniem, można wystąpić do organu w każdym czasie. Pierwotne Pana pytanie, oznacza więc zmianę pierwszej uchwały. W przypadku gdy organ nie odpowiada na wezwanie , należy złożyć za jego pośrednictwem skargę do SA w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął maksymalny czas dwumiesięczny przewidziany w art. 35 par.3 kpa dla załatwienia sprawy w post. admin. Pozdrawiam
03.04.2012 23:53