Czy mogę po wykorzystaniu urlopu zaległego i bieżącego wystąpic z wnioskiem o obniżenie etatu?

Wracając do pracy po urlopie macierzyńskim wiem,że mogę wykorzystać zaległy urlop ale czy zaraz po nim mogę również wykorzystać bieżący urlop w wymiarze 26 dni (zgodnie ze stażem pracy) mimo,że chce złożyć również wniosek o obniżenie etatu (mam prawo do urlopu wychwawczego)

2 odpowiedzi prawników

4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Katarzyna B., Malgorzata Korona, Ewa Marzyciel, więcej
Witam

Będąc na urlopie macierzyńskim może Pani wnioskować jeszcze do udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do dwóch tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest na wniosek pracownicy złożony do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 182(1) K.p.). Udziela się go bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek pracownicy jest dla pracodawcy wiążący.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego należy złożyć do pracodawcy wniosek o urlop zaległy i bieżący w pełnym jego wymiarze. Na podstawie art. 163 par. 3 K.p. na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Pracownik , który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może na podstawie art. 186(7) K.p. złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do ½ lub ¾ wymiaru etatu przez okres w którym mógłby przebywać na urlopie wychowawczym. Wniosek taki można złożyć w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim.
We wniosku należy zamieścić informacje o tym, że jest się uprawnionym do urlopu wychowawczego. Należy wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy. Należy podać, że z niniejszego uprawnienia nie korzysta drugi rodzic będący pracownikiem. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie drugiego z rodziców o tym, że ww. okresie nie korzysta z tego uprawnienia. Wniosek pracownika pracodawca musi zaakceptować. Nie może go odrzucić.

Na podstawie art. 186(8) K.p. pracownik ma zapewnioną ochronę trwałości stosunku pracy. W świetle tego przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od złożenia wniosku o obniżenie etatu do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy „(...) nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy”. W artykule tym ustawodawca dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy , a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym .

Pozdrawiam
W.K.
04.05.2010 09:29
4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Katarzyna B., Edik, Malgorzata Korona, więcej
Witam ponownie

Rozszerzę moją odpowiedż o kwestię udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim (art. 163 par. 3 K.p.).

Obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego obowiązuje pracodawcę po wykorzystaniu przez pracownicę podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (o ile wnioskowała ona o taki urlop co najmniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego – art. 182(1) par. 3 K.p.).

Pracownica wnioskuje o urlop zaległy oraz cały urlop bieżący . Na podstawie art. 153 par. 2 K.p. z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego nabywa ona prawo do kolejnego urlopu za ten rok. W tej sytuacji nie jest istotne, czy pracodawca zaplanował wypoczynek pracownicy po urlopie macierzyńskim , czy też nie ma go w swoim planie urlopów.

Zgodnie z linią orzeczniczą SN zawartą w wyroku SN z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00 , (OSNP 2003, nr 14, poz. 336): „ Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego. Jednak jest związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła (...) dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim”.

Z pozdrowieniem
W.K.
04.05.2010 10:52