Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

Witam! Pracę zaczęłam 1.06.2009, którą dostałam z Urzędu Pracy, na okres 6 mc.
Po tym okresie ta umowa została mi przedłużona do 31.07.2011.
Obecnie jestem na wypowiedzeniu 2 tyg. które mija mi 8.05.2010.
Moje pytania:
1. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?
2. Czy będąc na zasiłku chorobowym np. miesiąc, okres mojego zatrudnienia bedzie dłuższy i wliczy się, gdy Urząd Pracy bedzię wymagał ode mnie całego przepracowanego roku?
Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję!
Iza

1 odpowiedź prawnika

0
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Dzień dobry

Z przepisu art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/69/415/
wynika, że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Wyjątek stanowi okres wyczekiwania na zasiłek uzależniony od sposobu rozwiązania stosunku pracy ( art. 75 ust. 1 i 2 ustawy) .

Prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje jeżeli :
1) ze strony Powiatowego Urzędu Pracy nie ma dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni bezrobotny był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

W sytuacji podanej w pytaniu dniem rozwiązania umowy o pracę będzie ostatni dzień wypowiedzenia tj. 8 maja 2010 r. Nie ma tutaj znaczenia, że pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim, które będzie jeszcze trwało po ustaniu zatrudnienia. Niezdolność do pracy zbiegająca się z zakończeniem stosunku pracy nie przedłuża umowy o pracę.

W omawianym przypadku można zarejestrować się w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Otrzyma się wtedy status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

Pozdrawiam
W.K.
06.05.2010 15:24