Nienormowany czas pracy

Jestem od niedawna kadrową, dwóch kierowników w firmie ma nienormowany czas pracy, ale np. w miesiącu norma godzin jest 176 oni przepracowali 190 . Czy powinni mieć wypłacone nadgodziny? Mają listę obecnośći dla administracji gdzie jest tylko podpis pracownika nie godziy pracy, jak mają udowodnić te nadgodziny?

2 odpowiedzi prawników

5
MK, Prawnik
Zagłosowali: Michał - Twój Prawnik, Mistyka, Kamila Dudek, więcej
Istotne znaczenie będzie miała regulacja art. 154 (4):
"§ 1. [b]Pracownicy zarządzający[/b] w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy"

Co istotne: [b]Pojęcie kadry zarządzającej[/b] obejmuje nie tylko "pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy", czyli zarząd sensu stricte, ale także "kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych", czyli pracowników podległych formalnie i organizacyjnie pierwszej z wymienionych grup.Ocena zajmowanego stanowiska jako kierowniczego ma w świetle art. 1514 k.p. przede wszystkim to znaczenie, że przepis ten dotyczy pracowników, których stanowisko pozwala na wydawanie poleceń związanych z pracą innym pracownikom, przede wszystkim dotyczących wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych pod nadzorem zlecającego. Brak podwładnych i współpraca z podmiotami zewnętrznymi przemawia przeciwko uznaniu stanowiska za kierownicze. (wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 4 czerwca 2008 r., II PK 326/07).

W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2004 r. I PK 707/03: "Pracownicy na stanowiskach kierowniczych nie są wyłączeni spod dobrodziejstw norm czasu pracy; zadania tych pracowników muszą być tak zakreślone, aby ich wykonanie nie wymagało - w normalnym biegu rzeczy - przedłużania dnia roboczego".

W myśl orzeczenia III PK 22/04 "Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych [b]nie mogą być pozbawione prawa do dodatkowego wynagrodzenia[/b] za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 135 § 1 k.p.), [b]jeżeli[/b] wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy."

Co do [b]udowodnienia godzin nadliczbowych[/b], jeżeli z racji zajmowanego stanowiska kierowniczego w wyodrębnionej komórce organizacyjnej pracodawcy pracownik miał obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy własnego oraz podległych mu pracowników to ciężar dowodu na okoliczność wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych spoczywa na tym pracowniku. Jeżeli obowiązku takiego nie miał - ciężar spoczywa na pracodawcy.
20.05.2010 12:44 • Edycja 20.05.2010 14:05
5
MK, Prawnik
Zagłosowali: Michał - Twój Prawnik, Mistyka, Kamila Dudek, więcej
Odsyłam również do podobnego pytania:
http://www.legeo.pl/porady/pytanie/5736/czy-kierownik-dzialu-produkcji-ma-prawo-do-wynagrodzenia-za-godz-nadliczbowe-prawie-kazda-sobota-w-miesiacu-jest-pracujaca
20.05.2010 14:01

1 ukryta odpowiedź