Jakie powody wystarczą aby odebrac prawa rodzicielskie ojcu dziecka?

3 odpowiedzi prawników

4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: agnieszka M, Danuta67, Ino Magdi, więcej
Witam

Uzupełniam odpowiedż Pani Gabrieli.

Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej zawiera art. 95 par. 1 KRO. Ustawodawca wskazuje w nim, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka. Zasadę wykonywania władzy rodzicielskiej stanowi przede wszystkim „(...) dobro dziecka i interes społeczny” ( art. 95 par. 3 KRO). Art. 111 par. 1 KRO dotyczy pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jego treść podana została przez Panią Gabrielę.

Odwołam się do literatury prawniczej w celu interpretacji niniejszego przepisu.

Literatura prawnicza : K. Gromek, „Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz", C.H. Beck, 2006, s. 1289 – 1290 wskazuje:

„1. Podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej stanowią cztery ustawowe przesłanki , enumeratywnie wymienione w KRO, z których każda stanowi samoistną podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej :
1) trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej . (...) – to taka okoliczność , która według rozsądnego przewidywania będzie trwała przez długi czas, nie dający się ustalić , albo trudny do przewidzenia , ale obejmujący długotrwały , z reguły wieloletni okres. Jako przykłady takich stanów można przytoczyć: zaginięcie tego z rodziców , co do którego sąd orzeka pozbawienie władzy rodzicielskiej, jego wyjazd na stałe lub nawet na czas nieokreślony za granicę , połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem, umieszczenie w zakładzie karnym w celu odbycia długotrwałej kary, umieszczenie z powodu nieuleczalnej choroby w zakładzie leczniczym. (...);

2) nadużywanie władzy rodzicielskiej oznacza stosowanie najdrastyczniejszych form przemocy fizycznej lub psychicznej przez rodziców , w szczególności nadmierne karanie, zwłaszcza cielesne, (...) , zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy w domu lub do pracy zarobkowej, wychowywanie dziecka do przestępczego procederu, doprowadzenie przez brak dbałości do nagannego zachowywania się dziecka w szkole i do złych jego postępów w nauce, pozbawienie dziecka jego naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej pieczy drugiego z rodziców przez bezprawne zatrzymanie go u siebie (...) , zamieszkanie wraz z dzieckiem z nowym partnerem , jeżeli taki układ wywiera niekorzystny wpływ na wychowanie dziecka, rozpijanie dziecka i wiele innych zachowań, które nierzadko stanowią przestępstwo w rozumieniu przepisów KK;

3) rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka oznacza skrajne przypadki zaniechania przez rodziców oznacza skrajne przypadki zaniechania przez rodziców realizacji podstawowych czynności , warunkujących prawidłowy rozwój dziecka. W szczególności uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych , porzucenie dziecka, dopuszczenie się przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia i inne;

4) (...).

W razie stwierdzenia występowania choćby jednej z przesłanek sąd obligatoryjnie wydaje postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej”.

Z pozdrowieniem
W.K.
21.06.2010 00:12 • Edycja 21.06.2010 00:26
4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: uzytkownik7120, dobigu, Ino Magdi, więcej
Witam ponownie

Dodam jeszcze, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. W świetle art. 133 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Z pozdrowieniem
W.K.
22.06.2010 07:36 • Edycja 29.06.2010 10:29
3
Gabriela
Gabriela Pagacz, prawnik, absolwentka UJ
Zagłosowali: Ino Magdi, Wanda Książek, Anna Rudek
Witam,

aby Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, muszą zstać spełnione przesłanki z art.111 k.r.o. Zatem, musi Pani wykazać przed Sądem spełnienie jednej z przesłanek z tego artykułu, czyli trwałą przeszkodę uniemożliwiającą ojcu dziecka sprawowanie władzy rodzicielskiej, albo nadużywanie władzy rodzicielskiej, bądź też rażące zaniedbywanie obowiązków ojca względem dziecka.

Zgodnie z art.111 k.r.o.:

Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.


§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.


Proszę przeczytać także:
http://www.legeo.pl/porady/pytanie/5863/czy-moge-odebrac-ojcu-dziecka-wladze-rodzicielska

Pozdrawiam
Gabriela Pagacz
20.06.2010 10:57