Witam, chciałam jak napisać skargę na działania komornika, który przysalał mi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, przy czym sprawa o nakaz zapłaty jest wyznaczona na 7 lipca 2010 roku, na sprawie tej będę przesłuchana jako pozwana oraz powód na wezwanie sędziego.

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Wanda Książek
Jak złożyć skargę na komornika sądowego


Skuteczna egzekucja sądowa stanowi podstawowy czynnik wymiaru sprawiedliwości. Bez niej nawet sprawny aparat sądowniczy na niewiele się zda, gdyż wyroki wydawane przez sądy nie będą miały w praktyce wielkiej mocy. W procesie egzekucji bardzo wiele zależy od działań komornika. Jego przedsiębiorczość i znajomość przepisów prawa wpływają na efektywność podejmowanych przez niego działań. I odwrotnie - naruszenie zasad postępowania oraz opieszałość są w stanie zniweczyć największe wysiłki wierzyciela. Często również działania te naruszają prawa dłużnika bądź innych osób. Warto więc wiedzieć, jak walczyć z bezprawnymi działaniami komorników sądowych.

Skąd wiadomo, czy komornik złamał prawo?

Przed podjęciem środków zmierzających do usunięcia naruszeń prawa, trzeba sprawdzić, czy przepisy te rzeczywiście zostały naruszone. Komornik przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego musi przestrzegać ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882 ze zm.), a także Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.). Równie ważnym aktem prawnym dla komornika jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.), które określa szczegółowo, jakie wymogi muszą spełniać czynności dokonywane przez komornika.

Komornik złamał przepisy, co trzeba zrobić?

Podstawowym środkiem służącym do zwalczenia bezprawnych działań komornika jest skarga na czynności komornika opisana w art. 767 K.p.c. Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik. Skargę składa się na piśmie i powinna ona spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego. Wyjątkiem jest składanie skarg na czynności komornika podczas licytacji ruchomości - kiedy składa się ją do protokołu licytacji. Natomiast podczas licytacji nieruchomości skargę składa się ustnie bezpośrednio sędziemu nadzorującemu licytację. Niezależnie od tego, w jakiej formie złożono skargę, powinna ona określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano oraz wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Co może być przedmiotem skargi?

Przedmiotem skargi na czynności komornika może być zarówno działanie komornika, jak i jego zaniechania.

Zaniechania nie można jednak rozumieć jako przewlekłości postępowania, gdy komornik pomimo wniosków wierzyciela nie podejmuje żadnych czynności egzekucyjnych (na to przysługują inne środki), lecz jako zaniechanie wykonania czynności, którą w świetle obowiązujących przepisów komornik musi podjąć. Przykładem takiego zaniechania może być sytuacja, gdy komornik pomimo wystąpienia stosownych przyczyn, np. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, nie umarza postępowania egzekucyjnego.

Jaki jest termin do złożenia skargi?

Skarga powinna być złożona w terminie 7 dni od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach termin ten liczy się od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, a w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana. Skarga wniesiona po terminie zostanie odrzucona.

Jakie są koszty skargi?

Od skargi pobierana jest opłata w kwocie 100 zł niezależnie od wartości egzekwowanej należności. Najlepiej opłacić ją od razu, choć gdy skarga jest nienależycie opłacona, sąd obowiązany jest wezwać do uiszczenia opłaty pod rygorem odrzucenia skargi. Jedynie w przypadku, gdy skargę wnosi adwokat lub radca prawny nieziszczenie opłaty od razu spowoduje jej odrzucenie.

W jakim czasie sąd powinien rozpoznać skargę?

Sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia do sądu, a jeżeli zawierała ona braki formalne, od daty ich uzupełnienia. W praktyce termin ten nie jest dotrzymywany. Przed rozpoznaniem skargi sąd zobowiązany jest bowiem przesłać ją komornikowi. Ten natomiast w terminie 3 dni ma obowiązek sporządzić na piśmie uzasadnienie zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania. Ponadto ma obowiązek przesłać uzasadnienie wraz z aktami komorniczymi do sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym powinien zawiadomić sąd, strony i zainteresowanych.

Minął już termin do złożenia skargi, co robić?

Sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie. chyba że uzna, iż są podstawy do zastosowania środków nadzorczych zgodnie z art. 759 § 2 K.p.c. Sąd może bowiem z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, a także usuwać spostrzeżone nieprawidłowości. Można więc zwrócić się do sądu o podjęcie działań nadzorczych. Wniosek taki nie podlega żadnym opłatom - w tym zakresie jest korzystniejszy od skargi. Jednak ma jedną podstawową wadę w porównaniu ze skargą: sąd nie jest zmuszony do rozpoznania takiego wniosku. Sąd może bowiem z urzędu podjąć takie działania, ale nie jest do tego zobowiązany. W przypadku skargi natomiast na sądzie ciąży obowiązek jej merytorycznego rozpatrzenia.

Co robić, gdy komornik działa opieszale?

Skarga na czynności komornika nie przysługuje na przewlekłość postępowania. W takim wypadku strona ma natomiast możliwość złożenia do sądu okręgowego, w którego okręgu siedzibę ma komornik, innego rodzaju skargi - skargę na przewlekłość. W wyniku takiej skargi sąd może zasądzić nawet do 10.000 zł od komornika za jego opieszałość, a nadto zobowiązać komornika do podjęcia określonych działań.

Jak uzyskać odszkodowanie od komornika?

W sytuacji gdy działania komornika wyrządzają szkodę można zażądać od niego odszkodowania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. Dodatkowo za powstałą szkodę odpowiada Skarb Państwa na podstawie art. 417 K.c., gdyż szkoda wywołana przez komornika powstała przy wykonywaniu władzy publicznej.

Warto pamiętać, iż przesłanką do odpowiedzialności komornika nie jest jego wina, ale sama bezprawność jego działania. Do uzyskania odszkodowania wystarczające jest wykazanie naruszenia przepisów przez komornika, wysokości szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem a szkodą.

Co zrobić, gdy komornik regularnie narusza przepisy?

Regularne naruszanie przepisów świadczy albo o niewiedzy, albo o złej woli komornika. I jedno, i drugie nie powinno mieć miejsca. Wówczas pozostaje jedynie przedsięwziąć kroki zmierzające do pociągnięcia komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym celu należy zawiadomić prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik bądź właściwe organy samorządu komorniczego. Karami dyscyplinarnymi są nie tylko upomnienie bądź nagana, ale także kara pieniężna dochodząca do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a nawet wydalenie z zawodu.


autor: Paweł Judek
Myślę, że powyższy artykuł będzie pomocny.
Katarzyna Biskup
03.07.2010 17:10