Czy komornik może zająć mi wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu za długi bankowe?

1 odpowiedź prawnika

2
Stanisław Dek, Adwokat
Zagłosowali: Wanda Książek, juliat
W zależności z jakiego tytułu jest prowadzona egzekucja. Jeśli na alimenty - to tak ale w ograniczonym zakresie, jeśli z innego tytułu, to nie.

Ogólne zasady podaje KPC :
Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

czyli odesłanie jest do KP a tam jest to regulowane przez art 87 i 87 (1) KP

zasadą jest, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

skoro wynagrodzenie za staż będzie niższe niż wynagrodzenie minimalne, to nie podlega ono egzekucji komorniczej.

Jednak jeśli egzekucja jest prowadzona w związku z alimentami , zastosowanie będą miały przepisy art 87 par 3 pkt 1
) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia - czyli 60% wynagrodzenia za staż
16.07.2010 13:02