Co powinien zawierać wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej składany u wojewody?

1 odpowiedź prawnika

1
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Wanda Książek
witam

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 ustawy – Prawo budowlane Sformułowanie, iż „do
opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar” oznacza, że do opłaty legalizacyjnej stosuje się nie tylko art. 59f ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, ale i inne przepisy dotyczące kar, o ile kwestie w nich unormowane nie są odrębnie uregulowane w odniesieniu do opłat. Ponieważ kwestia umorzenia nie jest odrębnie uregulowana w odniesieniu do opłat, stosuje się w stosunku do nich m.in. art. 59g ust. 5 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.

Wzór wniosku
..............................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
..............................................................................
(ulica, numer domu, numer mieszkania)
..............................................................................
(kod pocztowy i nazwa miejscowości)

Wojewoda .........................
...........................................
..........................................


W N I O S E K

Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości/części, należności z tytułu ……………………………………………….…… w wysokości ……….......…. zł,
nałożonej postanowieniem nr ……… z dnia ………………., znak: ……………………………………….. przez …………………..…………………………………………………………………………………….... .

Uzasadnienie

Opisać swoją sytuację faktyczną, rodzinną, wielkość dochodów, wielkość opłat i wydatków na codzienne życie ( wykazanie niedostatku i niemożności poniesienia opłaty). Załączyć dokumenty potwierdzające opisane dane, stan zdrowia, itp.


……………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Do wniosku dołączam:
- ………...………………………………………… - ….…………………….…………….
- …..…….….……………………………………... - ….………………….
- …………………………………………………... - ………………………
- …………………………………………………... - ………………………………
*
niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwe
(kary administracyjnej / opłaty legalizacyjnej**)
20.07.2010 09:13