Kiedy przedawniaja sie kredyty bankowe

1 odpowiedź prawnika

5
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: maxfin, Marek B., Anna Rudek, więcej
witam

Niespłacone kredyty bankowe przedawniają się po trzech latach. Przy czym początek biegu tego terminu wskazuje nam tzw. Wymagalność zapłaty. Raty kredytu mają określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach licząc od dnia następnego po dniu, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Gdy kredyt został wypowiedziany to termin do spłaty wskazany przez bank jest data jego wymagalności.
Przepis art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi między innymi, że przedawnienie przerywa czynność w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym przy czym przedawnienie nie biegnie od początku (na nowo) dopóki takie postępowanie nie zostanie zakończone. Natomiast zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone między innymi prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się po upływie dziecięciu lat. W przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego problem jest dość specyficzny. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 363/2001,stwierdził - wystawienie przez bank tytułu wykonawczego w trybie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (poprzednio obowiązująca ustawa) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem. Ale także Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 1.01.2004r, sygn. III CZP 103/03 uznał, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia. Złożenie przez bank wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu wykonawczego przerywa na pewno bieg przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem.
Banki obecnie pilnują tych terminów i do komornika z tytułem egzekucyjnym idą przed upływem 3 lat.
Mogę dodać, że są poważne argumenty za jednym jak i drugim stanowiskiem a wynik zależy od tego, jaki skład sędziowski orzeka ( w zasadzie jakie ma w tej mierze poglądy).
21.07.2010 13:17