Czy jest możliwe aby dłużnik alimentacyjny został aresztowany za niepłacenie zaległych alimentów??Jeżeli tak to po jakim czasie lub po osiągnięciu jakiej kwoty jest możliwe wystawienie nakazu aresztowania??

Matka dzieci pobiera alimenty z funduszu alimentacyjnego (lub podobnej instytucji), który ojciec dzieci powinien spłacać. jednak z powodu problemów finansowych nie robi tego. Razem z kosztami komorniczymi kwota ta wynosi około 700 zł (2 dzieci). W Kodeksie rodzinnym istnieje przepis, że zaległości alimentacyjne przedawniają po upłynięciu 3 lat. Na dzień dzisiejszy nie dotarło żadne pismo urzędowe odnośnie uregulowania należnych zależności. Czy w takiej sytuacji sąd może wystawić nakaz aresztowania i doprowadzenia do aresztu dłużnika??

1 odpowiedź prawnika

3
Stanisław Dek, Adwokat
Zagłosowali: Karol Dworzecki, Ewa W., Wanda Książek
Jeśli chodzi o przestępstwo niealimentacji - to reguluje to art. 209. § 1.KK Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Warunkiem odpowiedzialności karnej jest ciążący na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązek opieki w postaci łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej

Przestępstwo z art. 209 § 1 zachodzi między innymi wtedy, gdy uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego jest uporczywe, tzn. trwa dłuższy czas, a ponadto sprawca, mając możliwość łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, nie czyni tego, wykazując tym samym złą wolę. Elementem obiektywnym pojęcia uporczywości jest pewien czas trwania przestępstwa niealimentacji (długotrwałość, wielokrotność uchylania się), np. wstrzymanie się z zapłatą kolejnych rat alimentacyjnych co najmniej przez trzy miesiące lub płacenie ich nieregularnie albo w kwotach znacznie niższych od należnych.

Czy w sprawie alimentów zapadł prawomocny wyrok ? Bo jeśli tak to nie ma mowy o przedawnieniu dochodzenia tego roszczenia - przedawnia się możliwość ubiegania się o niezasądzone alimenty - za okres ostatnich 3 lat. ( jak ktoś nie płaci a powinien bo jest rodzicem, nie ma wyroku sądowego, to wtedy można dochodzić zaległych alimentów z 3 lat ). Jeśli jest tytuł wykonawczy - to przedawnienie wynosi 10 lat.

Aby do sądu trafił akt oskarżenia, należy złożyć do prokuratury zawiadomienie - bo jest to przestępstwo wnioskowe. W zawiadomieniu należy wskazać, okres za jaki zobowiązany zalega z alimentami i wykazać, że robi to celowo, bo ma możliwość pracy. Proszę tylko pamiętać, że jak zobowiązany zostanie skazany to nie będzie to automatycznie oznaczało, że zacznie płacić. Zobowiązany też nie musi trafić do wiezienia - może otrzymać wyrok w zawieszeniu - jeśli nadal uporczywie będzie się uchylał od obowiązku, to dopiero wtedy sąd będzie mógł odwiesić karę.
29.07.2010 14:52