Dostałam mandat z artykułu 161 kodeksu wykroczeń. Jaka może być wysokość grzywny za to wykroczenie? Straż leśna określiła kiedy powinnam się stawić w ich jednostce w celu wyjaśnienia sprawy. Czy w przypadku gdy nie mogę być obecna w wyznaczonym dniu mogę ustalć inny termin?

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam Panią. W art. 161 Kodeksu Wykroczeń nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości grzywny za to wykroczenie a więc będą miał zastosowanie przepis ogólny (art. 24), który mówi że grzywnę wymierzą się w wysokości od 20 zł do 5 000 zł. Oczywiście bierze się tu pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. A do tego parkowanie w lesie nie jest jakimś bardzo szkodliwym czynem więc nie spodziewałbym się zbyt wielkiej grzywny (ok. 100-300 zł).

Może Pani oczywiście skontaktować się z jednostką Straży Leśnej w celu ustalenia innego terminu. Nie jest to jeszcze postępowanie sądowe więc nie sądzę żeby musiała Pani pisać jakieś specjalne wnioski. Najlepiej tam zadzwonić albo się przejść i ustalić inny termin (najlepiej wcześniejszy albo załatwić to od razu na miejscu).

Cytuję przepisy Kodeksu Wykroczeń:

Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.
§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
podlega karze grzywny.

Pozdrawiam
09.08.2010 09:21