Otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych.W firmie byłem zatrudniony przez 6 lat.Po trzech tygodniach firma dała ogłoszenie o naborze pracownika którego wymagane obowiązki pokrywały się z wykonywanymi przeze mnie.Czy jest to zgodne z prawem?

2 odpowiedzi prawników

2
Orgrim
Michał Świąder, aplikant adwokacki
Zagłosowali: Wanda Książek, Stanisław Dek
Dzień dobry!

Kodeks pracy nie daję żadnych wskazówek kiedy wypowiedzenie umowy o pracę powinno być uznane za nieuzasadnione i jakimi kryteriami należy się wówczas kierować. Za nieuzasadnione, i w konsekwencji bezskuteczne, powinno być zatem uznane wypowiedzenie nie uwarunkowane potrzebami pracodawcy ani okolicznościami dotyczącymi osoby pracownika. Brak katalogu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony powoduje, że orzecznictwo dotyczące oceny zasadności dokonanego wypowiedzenia jest bardzo obszerne i z reguły uwarunkowane okolicznościami sprawy. Co prawda dość oszczędnie opisał Pan swoją sytuację to jednak chciałbym zaznaczyć, że pracodawca w piśmie w którym wypowiada umowę o pracę powinien konkretnie sprecyzować przyczynę wypowiedzenia i ją uzasadnić. Po to aby umożliwić pracownikowi obronę przed wypowiedzeniem. Wskazanie na „racjonalizację zatrudnienia dla dobra firmy” w sposób oczywisty nie wypełniało sprecyzowania konkretnej, a przeto weryfikowalnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Fakt, że pracodawca od razu po złożeniu Panu wypowiedzenia (argumentowanego przyczynami ekonomicznymi) poszukuję pracownika na uprzednio zajmowane przez Pana stanowisko może uzasadniać uznanie takiego wypowiedzenia za bezskuteczne.
10.08.2010 13:02
2
persil
persil, brak opisu
Zagłosowali: Wanda Książek, Stanisław Dek
Jeżeli wypowiedzenia dokonano z przyczyn ekonomicznych to należy domniemywać, iż było ono zasadne jeśli chodzi o pracodawcę.
Jesli tak to należy sobie odpowiedzieć czy w przeciągu 3 tygodni sytuacja ekonomiczna pracodawcy mogła się na tyle polepszyć aby ponownie zatrudnić kogoś na podobne stanowisko.
Jeżeli doszło do zwolnień w trybie zwolnień grupowych to pracownik ma prawo a pracodawca ma obowiązek przyjęcia takiego pracownika w przypadku przeprowadzania naboru na stanowisko o podobnym wymiarze kwalifikacji.
Wyraźnie mówi o tym art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r. Nr 90, poz. 844).
1. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.
2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.
W tym celu należy wysłać do pracodawcy odpowiedni wniosek na piśmie poleconym.
Jeżeli pracownik zrezygnuje z tej drogi dochodzenia przywrócenia do pracy (uprzednio musiało być to zwolnienie w trybie zwolnień grupowych). Pozostaje pozwanie pracodawcy o przywrócenie do pracy. Trudno odpowiedzieć jak w tym przypadku wypowie się sąd.
10.08.2010 14:56