JAK PRZY PODZIALE MAJĄTKU SZACOWANY BĘDZIE DOM OTRZYMANY DAROWIZNĄ PRZED ŚLUBEM.OD 2005 ROKU BYŁEM ŻONATY I CZYNIŁEM INWESTYCJE ADAPTACYJNE I REMONTOWE W MOIM DOMU.NIE MIELIMY ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ.JAK MA SIĘ DO TEGO WSPÓLNY KREDYT BRANY PO 2005 ROKU?

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: KRZYSZTOF1967, Stanisław Dek
Dom stanowi Pana majątek osobisty i nie wchodzi w skład majątku wspólnego dzielonego po ustaniu wspólności majątkowej.
Wspólny kredyt to wspólna odpowiedzialność za niego. Będzie musiał być zwracany razem a odpowiedzialność ponosi Pan za cały kredyt. Gdyby spłacił Pan więcej niż połowę po ustaniu wspólności majątkowej to może Pan zażądać zwrotu tej kwoty. Tak samo jest, gdyby spłacił Pan kredyt ze swego majątku osobistego.
Inwestycje i remont domu może być potraktowane jako nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków.
W takiej sytuacji każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego( dochody, wspólny kredyt) na jego majątek osobisty( Pana dom), z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Ponadto może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.
Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności(taka sytuacja może mieć miejsce w Pana przypadku, wydatki na dom z majątku wspólnego służyły zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny i zwiększyły wartość Pana majątku).
Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
Tak więc do ewentualnego rozliczenia wlicza się nakłady na Pana dom poczynione z majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa lub wspólności majątkowej. Wielkość nakładów musi być udowodniona( rachunki, faktury, umowy). Gdy da się ustalić tylko rodzaj nakładów( co było robione i w jakim zakresie) to możliwe jest ustalenie ich wartości przez biegłego wg cen z daty ich dokonania. Druga strona ma możliwość zażądania waloryzacji kwoty nakładów(W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie).
Nakłady mogą zostać skompensowane przez spłatę kredytu przez Pana ze swego majątku osobistego( będą to nakłady na majątek wspólny) albo spłatę kredytu tylko przez Pana po ustaniu wspólności majątkowej( ale tylko połowa kredytu).
19.08.2010 10:49